විකිපීඩියා:Service awards/Table

විකිපීඩියා වෙතින්

ලේඛනගත සංස්කාරක (හෝ Signator)[සංස්කරණය]

මෙම සංස්කාරකවරයා ලේඛනගත සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම සේවා ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.
{{Registered Editor}}
This editor is a Signator and is entitled to display this Scroll of Signatures .
{{Signator}}
This editor is a Registered Editor and is entitled to display this Service Badge.
{{Registered Editor Userbox}}


{{User Registered Editor}}


This editor is a Signator and is entitled to display this Scroll of Signatures.
{{Signator Userbox}}


{{User Signator}}Registered Editor
Registered Editor
{{Registered Editor Ribbon}}
අවශ්‍යතා:
 • එක් සංස්කරණයක්
 • එක් දින සේවාව

ආධුනික සංස්කාරක (හෝ Burba)[සංස්කරණය]

මෙම සංස්කාරකවරයා ආධුනික සංස්කාරකවරයෙක් වන අතර මෙම සංස්කාරක තරුව ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.
{{Novice Editor}}
This editor is a Burba and is entitled to display this First Book of Wikipedia.
{{Burba}}
This editor is a Novice Editor and is entitled to display this Service Badge.
{{Novice Editor Userbox}}


{{User Novice Editor}}


මෙම පරිශීලකයා Burba සහ විනිපීඩියාවේ පළමු පොත පෙන්වීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.
{{Burba Userbox}}


{{User Burba}}Novice Editor
Novice Editor
{{Novice Editor Ribbon}}
අවශ්‍යතා:
 • සංස්කරණයන් 200ක් සහ
 • එක් මාසයක සේවාව

අභ්‍යාසලාභී සංස්කාරක (හෝ Novato)[සංස්කරණය]

මෙම සංස්කාරකවරයා අභ්‍යාසලාභී සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම සේවා ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.
{{Apprentice Editor}}
This editor is a Novato and is entitled to display this Wikipedia Picture Story Book.
{{Novato}}
This editor is an Apprentice Editor and is entitled to display this Service Badge.
{{Apprentice Editor Userbox}}


{{User Apprentice Editor}}


This editor is a Novato and is entitled to display this Wikipedia Picture Story Book.
{{Novato Userbox}}


{{User Novato}}Apprentice Editor
Apprentice Editor
{{Apprentice Editor Ribbon}}
අවශ්‍යතාවයන්:
 • සංස්කරණයන් 1,000ක් සහ
 • මාස 3ක සේවාව

ජ්‍යෙෂ්ඨ ආධුනික සංස්කාරක ( හෝ Grognard)[සංස්කරණය]

This editor is a Journeyman Editor and is entitled to display this Service Badge.
{{Journeyman Editor}}
This editor is a Grognard and is entitled to display this Wikipedia Little Red Book.
{{Grognard}}

This editor is a Journeyman Editor and is entitled to display this Service Badge.
{{Journeyman Editor Userbox}}


{{User Journeyman Editor}}


This editor is a Grognard and is entitled to display this Wikipedia Little Red Book.
{{Grognard Userbox}}


{{User Grognard}}Journeyman Editor
Journeyman Editor
{{Journeyman Editor Ribbon}}
අවශ්‍යතාවයන්:
 • සංසකර්ණයන් 2,000ක් සහ
 • මාස 6 ක සේවාව

විශිෂ්ට සංස්කාරක (or Grognard Extraordinaire)[සංස්කරණය]

This editor is a Yeoman Editor and is entitled to display this Service Badge.
{{Yeoman Editor}}
This editor is a Grognard Extraordinaire and is entitled to display this Wikipedia Vest Pocket Edition.
{{Grognard II}}
මෙම පරිශීලකයා විකිපීඩියාවට විශිෂ්ට සේවයක් සිදුකළ සංස්කාරකයෙකි. එහෙයින් මෙම සේවා පදක්කම පැළඳීමට සුදුසුකම් තිබේ.
{{Yeoman Editor Userbox}}


{{User Yeoman Editor}}


This editor is a Grognard Extraordinaire and is entitled to display this Wikipedia Vest Pocket Edition.
{{Grognard II Userbox}}


{{User Grognard II}}Yeoman Editor
Yeoman Editor
{{Yeoman Editor Ribbon}}
අවශ්‍යතා:
 • 4,000 සංස්කරණ හා
 • අවුරුද්දක සේවා කාලය

ප්‍රවීණ සංස්කාරක (හෝ Grognard Mirabilaire)[සංස්කරණය]

This editor is an Experienced Editor and is entitled to display this Service Badge.
{{Experienced Editor}}
This editor is a Grognard Mirabilaire and is entitled to display this 1937 Wikipedia First Edition.
{{Grognard III}}
මෙම පරිශීලකයා පළපුරුදු සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම සේවා පදක්කම පැළඳීමට ද සුදුස්සෙකි.
{{Experienced Editor Userbox}}


{{User Experienced Editor}}


This editor is a Grognard Mirabilaire and is entitled to display this 1937 Wikipedia First Edition.
{{Grognard III Userbox}}


{{User Grognard III}}Experienced Editor
Experienced Editor
{{Experienced Editor Ribbon}}
අවශ්‍යතාවයන්:
 • සංස්කරණයන් 6,000 ක් සහ
 • අවුරුදු 1½ ක සේවාව

කෘතහස්ත සංස්කාරක (හෝ Tutnum)[සංස්කරණය]

මෙම සංස්කාරකවරයා කෘතහස්ත සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම යකඩ සේවා ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.
{{Veteran Editor}}
This editor is a Tutnum and is entitled to display this Book of Knowledge.
{{Tutnum}}
This editor is a Veteran Editor and is entitled to display this Iron Editor Star.
{{Veteran Editor Userbox}}


{{User Veteran Editor}}


This editor is a Tutnum and is entitled to display this Book of Knowledge.
{{Tutnum Userbox}}


{{User Tutnum}}Veteran Editor
Veteran Editor
{{Veteran Editor Ribbon}}
අවශ්‍යතා:
 • සංස්කරණය 8000ක් සහ
 • වසර 2ක සේවාව

කෘතහස්ත සංස්කාරක II ශ්‍රේණිය (හෝ Grand Tutnum)[සංස්කරණය]

This editor is a Veteran Editor II and is entitled to display this Bronze Editor Star.
{{Veteran Editor II}}
සැකිල්ල:Tutnum II
{{Tutnum II}}
සැකිල්ල:Veteran Editor II Userbox
{{Veteran Editor II Userbox}}


{{User Veteran Editor II}}
සැකිල්ල:Tutnum II Userbox

{{Tutnum II Userbox}}


{{User Tutnum II}}

සැකිල්ල:Veteran Editor II Ribbon

{{Veteran Editor II Ribbon}}
Requirements:
 • 12,000 edits and
 • 2½ years' service

Veteran Editor III (or Most Perfect Tutnum)[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Veteran Editor III
{{Veteran Editor III}}
සැකිල්ල:Tutnum III
{{Tutnum III}}
සැකිල්ල:Veteran Editor III Userbox
{{Veteran Editor III Userbox}}


{{User Veteran Editor III}}
සැකිල්ල:Tutnum III Userbox

{{Tutnum III Userbox}}


{{User Tutnum III}}

සැකිල්ල:Veteran Editor III Ribbon

{{Veteran Editor III Ribbon}}
Requirements:
 • 16,000 edits and
 • 3 years' service

Veteran Editor IV (or Tutnum of the Encyclopedia)[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Veteran Editor IV
{{Veteran Editor IV}}
සැකිල්ල:Tutnum IV
{{Tutnum IV}}
සැකිල්ල:Veteran Editor IV Userbox
{{Veteran Editor IV Userbox}}


{{User Veteran Editor IV}}
සැකිල්ල:Tutnum IV Userbox

{{Tutnum IV Userbox}}


{{User Tutnum IV}}

සැකිල්ල:Veteran Editor IV Ribbon

{{Veteran Editor IV Ribbon}}
Requirements:
 • 20,000 edits and
 • 3½ years' service

ජ්‍යෙෂ්ඨ සංස්කාරක (හෝ Labutnum)[සංස්කරණය]

This editor is a Senior Editor and is entitled to display this Rhodium Editor Star.
{{Senior Editor}}
සැකිල්ල:Tutnum V
{{Labutnum}}
This editor is a Senior Editor and is entitled to display this Rhodium Editor Star.
{{Senior Editor Userbox}}


{{User Senior Editor}}


This editor is a Labutnum and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, and Sticky Note.
{{Labutnum Userbox}}


{{User Labutnum}}Senior Editor
Senior Editor
{{Senior Editor Ribbon}}
අවශ්‍යතාවයන්:
 • සංස්කරනයන් 24,000 ක් සහ
 • අවුරුදු 4 ක සේවාව

Senior Editor II (or Most Pluperfect Labutnum)[සංස්කරණය]

This editor is a Senior Editor II and is entitled to display this Rhodium Editor Star.
{{Senior Editor II}}
This editor is a Most Pluperfect Labutnum and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, Sticky Note, and Bookmark.
{{Labutnum II}}
This editor is a Senior Editor II and is entitled to display this Rhodium Editor Star.
{{Senior Editor II Userbox}}


{{User Senior Editor II}}


This editor is a Most Pluperfect Labutnum and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, Sticky Note, and Bookmark.
{{Labutnum II Userbox}}


{{User Labutnum II}}Senior Editor II
Senior Editor II
{{Senior Editor II Ribbon}}
Requirements:
 • 35,000 edits and
 • 4½ years' service

Senior Editor III (or Labutnum of the Encyclopedia)[සංස්කරණය]

This editor is a Senior Editor III and is entitled to display this Rhodium Editor Star.
{{Senior Editor III}}
This editor is a Labutnum of the Encyclopedia and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, Sticky Note, Bookmark, and Note from Jimbo.
{{Labutnum III}}
This editor is a Senior Editor III and is entitled to display this Rhodium Editor Star.
{{Senior Editor III Userbox}}


{{User Senior Editor III}}
සැකිල්ල:Tutnum VII Userbox

{{Labutnum III Userbox}}


{{User Labutnum III}}Senior Editor III
Senior Editor III
{{Senior Editor III Ribbon}}
Requirements:
 • 50,000 edits and
 • 5 years' service

Master Editor (or Illustrious Looshpah)[සංස්කරණය]

This editor is a Master Editor and is entitled to display this Platinum Editor Star.
{{Master Editor}}
This editor is an Illustrious Looshpah and is entitled to display this Book of All Knowledge.
{{Looshpah}}
This editor is a Master Editor and is entitled to display this Platinum Editor Star.
{{Master Editor Userbox}}


{{User Master Editor}}


This editor is an Illustrious Looshpah and is entitled to display this Book of All Knowledge.
{{Looshpah Userbox}}


{{User Looshpah}}Master Editor
Master Editor
{{Master Editor Ribbon}}
Requirements:
 • 75,000 edits and
 • 6 years' service

Master Editor II (or Almighty Looshpah)[සංස්කරණය]

This editor is a Master Editor II and is entitled to display this Platinum Editor Star.
{{Master Editor II}}
This editor is an Almighty Looshpah and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix.
{{Looshpah II}}
This editor is a Master Editor II and is entitled to display this Platinum Editor Star.
{{Master Editor II Userbox}}


{{User Master Editor II}}


This editor is an Almighty Looshpah and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix.
{{Looshpah II Userbox}}


{{User Looshpah II}}Master Editor II
Master Editor II
{{Master Editor II Ribbon}}
Requirements:
 • 100,000 edits and
 • 8 years' service

Sovereign Editor (or Redoubtable Togneme)[සංස්කරණය]

This editor is a Sovereign Editor and is entitled to display this Bufonite Editor Star.
{{Sovereign Editor}}
This editor is a Redoubtable Togneme and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix and Free Errata Sheet.
{{Togneme}}
This editor is a Sovereign Editor and is entitled to display this Bufonite Editor Star.
{{Sovereign Editor Userbox}}


{{User Sovereign Editor}}


This editor is a Redoubtable Togneme and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix and Free Errata Sheet.
{{Togneme Userbox}}


{{User Togneme}}Sovereign Editor
Sovereign Editor
{{Sovereign Editor Ribbon}}
Requirements:
 • 250,000 edits and
 • 10 years' service

Ultimate Editor (or Rocambolesque Bordonth)[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Ultimate Editor
{{Ultimate Editor}}
This editor is a Rocambolesque Bordonth and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix, Free Errata Sheet, and Author's Signature.
{{Bordonth}}
සැකිල්ල:Ultimate Editor Userbox
{{Ultimate Editor Userbox}}


{{User Ultimate Editor}}


This editor is a Rocambolesque Bordonth and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix, Free Errata Sheet, and Author's Signature.
{{Bordonth Userbox}}


{{User Bordonth}}

සැකිල්ල:Ultimate Editor Ribbon

{{Ultimate Editor Ribbon}}
Requirements:
 • 500,000 edits and
 • 12 years' service

Vanguard Editor (or Laureate Kipzock Inziklopediock)[සංස්කරණය]

This editor is a Vanguard Editor and is entitled to display this Lapis Philosophorum Editor Star.
{{Vanguard Editor}}
This editor is a Laureate Kipzock Inziklopediock and is entitled to write the Book of All Knowledge: 2nd Edition.
{{Kipzock}}
This editor is a Vanguard Editor and is entitled to display this Lapis Philosophorum Editor Star.
{{Vanguard Editor Userbox}}


{{User Vanguard Editor}}


This editor is a Laureate Kipzock Inziklopediock and is entitled to write the Book of All Knowledge: 2nd Edition.
{{Kipzock Userbox}}


{{User Kipzock}}Vanguard Editor
Vanguard Editor
{{Vanguard Editor Ribbon}}
Requirements:
 • 1,000,000 edits and
 • 15 years' service
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Service_awards/Table&oldid=264939" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි