විකිපීඩියා:Service awards/Table

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලේඛනගත සංස්කාරක (හෝ Signator)[සංස්කරණය]

මෙම සංස්කාරකවරයා ලේඛනගත සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම සේවා ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.


{{Registered Editor}}

This editor is a Signator and is entitled to display this Scroll of Signatures .


{{Signator}}

Registered editor badge with tildes.jpg This editor is a Registered Editor and is entitled to display this Service Badge.


{{Registered Editor Userbox}}
{{User Registered Editor}}


Signator.jpg This editor is a Signator and is entitled to display this Scroll of Signatures.


{{Signator Userbox}}
{{User Signator}}Registered Editor


{{Registered Editor Ribbon}}

අවශ්‍යතා:
 • එක් සංස්කරණයක්
 • එක් දින සේවාව

ආධුනික සංස්කාරක (හෝ Burba)[සංස්කරණය]

මෙම සංස්කාරකවරයා ආධුනික සංස්කාරකවරයෙක් වන අතර මෙම සංස්කාරක තරුව ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.


{{Novice Editor}}

This editor is a Burba and is entitled to display this First Book of Wikipedia.


{{Burba}}

Editor - white ribbon - 0 pips.jpg This editor is a Novice Editor and is entitled to display this Service Badge.


{{Novice Editor Userbox}}
{{User Novice Editor}}


Wikipedia goldenbook.jpg මෙම පරිශීලකයා Burba සහ විනිපීඩියාවේ පළමු පොත පෙන්වීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.


{{Burba Userbox}}
{{User Burba}}Novice Editor


{{Novice Editor Ribbon}}

අවශ්‍යතා:
 • සංස්කරණයන් 200ක් සහ
 • එක් මාසයක සේවාව

අභ්‍යාසලාභී සංස්කාරක (හෝ Novato)[සංස්කරණය]

මෙම සංස්කාරකවරයා අභ්‍යාසලාභී සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම සේවා ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.


{{Apprentice Editor}}

This editor is a Novato and is entitled to display this Wikipedia Picture Story Book.


{{Novato}}

Editor - blue ribbon - 0 pips.jpg This editor is an Apprentice Editor and is entitled to display this Service Badge.


{{Apprentice Editor Userbox}}
{{User Apprentice Editor}}


Fuzzy squirrel in wiki-land.png This editor is a Novato and is entitled to display this Wikipedia Picture Story Book.


{{Novato Userbox}}
{{User Novato}}Apprentice Editor


{{Apprentice Editor Ribbon}}

අවශ්‍යතාවයන්:
 • සංස්කරණයන් 1,000ක් සහ
 • මාස 3ක සේවාව

ජ්‍යෙෂ්ඨ ආධුනික සංස්කාරක ( හෝ Grognard)[සංස්කරණය]

This editor is a Journeyman Editor and is entitled to display this Service Badge.


{{Journeyman Editor}}

This editor is a Grognard and is entitled to display this Wikipedia Little Red Book.


{{Grognard}}


Editor - bronze ribbon - 1 pip.jpg This editor is a Journeyman Editor and is entitled to display this Service Badge.


{{Journeyman Editor Userbox}}
{{User Journeyman Editor}}


Little red wikipedia book.jpg This editor is a Grognard and is entitled to display this Wikipedia Little Red Book.


{{Grognard Userbox}}
{{User Grognard}}Journeyman Editor


{{Journeyman Editor Ribbon}}

අවශ්‍යතාවයන්:
 • සංසකර්ණයන් 2,000ක් සහ
 • මාස 6 ක සේවාව

විශිෂ්ට සංස්කාරක (or Grognard Extraordinaire)[සංස්කරණය]

This editor is a Yeoman Editor and is entitled to display this Service Badge.


{{Yeoman Editor}}

This editor is a Grognard Extraordinaire and is entitled to display this Wikipedia Vest Pocket Edition.


{{Grognard II}}

Editor - silver ribbon - 2 pips.jpg මෙම පරිශීලකයා විකිපීඩියාවට විශිෂ්ට සේවයක් සිදුකළ සංස්කාරකයෙකි. එහෙයින් මෙම සේවා පදක්කම පැළඳීමට සුදුසුකම් තිබේ.


{{Yeoman Editor Userbox}}
{{User Yeoman Editor}}


Small wikipedia book.jpg This editor is a Grognard Extraordinaire and is entitled to display this Wikipedia Vest Pocket Edition.


{{Grognard II Userbox}}
{{User Grognard II}}Yeoman Editor


{{Yeoman Editor Ribbon}}

අවශ්‍යතා:
 • 4,000 සංස්කරණ හා
 • අවුරුද්දක සේවා කාලය

ප්‍රවීණ සංස්කාරක (හෝ Grognard Mirabilaire)[සංස්කරණය]

This editor is an Experienced Editor and is entitled to display this Service Badge.


{{Experienced Editor}}

This editor is a Grognard Mirabilaire and is entitled to display this 1937 Wikipedia First Edition.


{{Grognard III}}

Editor - gold ribbon - 3 pips.jpg මෙම පරිශීලකයා පළපුරුදු සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම සේවා පදක්කම පැළඳීමට ද සුදුස්සෙකි.


{{Experienced Editor Userbox}}
{{User Experienced Editor}}


Wp first edition.jpg This editor is a Grognard Mirabilaire and is entitled to display this 1937 Wikipedia First Edition.


{{Grognard III Userbox}}
{{User Grognard III}}Experienced Editor


{{Experienced Editor Ribbon}}

අවශ්‍යතාවයන්:
 • සංස්කරණයන් 6,000 ක් සහ
 • අවුරුදු 1½ ක සේවාව

කෘතහස්ත සංස්කාරක (හෝ Tutnum)[සංස්කරණය]

මෙම සංස්කාරකවරයා කෘතහස්ත සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම යකඩ සේවා ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.


{{Veteran Editor}}

This editor is a Tutnum and is entitled to display this Book of Knowledge.


{{Tutnum}}

Editor - iron star.jpg This editor is a Veteran Editor and is entitled to display this Iron Editor Star.


{{Veteran Editor Userbox}}
{{User Veteran Editor}}


Tutnum1.jpg This editor is a Tutnum and is entitled to display this Book of Knowledge.


{{Tutnum Userbox}}
{{User Tutnum}}Veteran Editor


{{Veteran Editor Ribbon}}

අවශ්‍යතා:
 • සංස්කරණය 8000ක් සහ
 • වසර 2ක සේවාව

කෘතහස්ත සංස්කාරක II ශ්‍රේණිය (හෝ Grand Tutnum)[සංස්කරණය]

This editor is a Veteran Editor II and is entitled to display this Bronze Editor Star.


{{Veteran Editor II}}

සැකිල්ල:Tutnum II


{{Tutnum II}}

සැකිල්ල:Veteran Editor II Userbox


{{Veteran Editor II Userbox}}
{{User Veteran Editor II}}
සැකිල්ල:Tutnum II Userbox
{{Tutnum II Userbox}}
{{User Tutnum II}}

සැකිල්ල:Veteran Editor II Ribbon
{{Veteran Editor II Ribbon}}

Requirements:
 • 12,000 edits and
 • 2½ years' service

Veteran Editor III (or Most Perfect Tutnum)[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Veteran Editor III


{{Veteran Editor III}}

සැකිල්ල:Tutnum III


{{Tutnum III}}

සැකිල්ල:Veteran Editor III Userbox


{{Veteran Editor III Userbox}}
{{User Veteran Editor III}}
සැකිල්ල:Tutnum III Userbox
{{Tutnum III Userbox}}
{{User Tutnum III}}

සැකිල්ල:Veteran Editor III Ribbon
{{Veteran Editor III Ribbon}}

Requirements:
 • 16,000 edits and
 • 3 years' service

Veteran Editor IV (or Tutnum of the Encyclopedia)[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Veteran Editor IV


{{Veteran Editor IV}}

සැකිල්ල:Tutnum IV


{{Tutnum IV}}

සැකිල්ල:Veteran Editor IV Userbox


{{Veteran Editor IV Userbox}}
{{User Veteran Editor IV}}
සැකිල්ල:Tutnum IV Userbox
{{Tutnum IV Userbox}}
{{User Tutnum IV}}

සැකිල්ල:Veteran Editor IV Ribbon
{{Veteran Editor IV Ribbon}}

Requirements:
 • 20,000 edits and
 • 3½ years' service

ජ්‍යෙෂ්ඨ සංස්කාරක (හෝ Labutnum)[සංස්කරණය]

This editor is a Senior Editor and is entitled to display this Rhodium Editor Star.


{{Senior Editor}}

සැකිල්ල:Tutnum V


{{Labutnum}}

Editor - rhodium star I.jpg This editor is a Senior Editor and is entitled to display this Rhodium Editor Star.


{{Senior Editor Userbox}}
{{User Senior Editor}}


Tutnum5 (2).jpg This editor is a Labutnum and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, and Sticky Note.


{{Labutnum Userbox}}
{{User Labutnum}}Senior Editor


{{Senior Editor Ribbon}}

අවශ්‍යතාවයන්:
 • සංස්කරනයන් 24,000 ක් සහ
 • අවුරුදු 4 ක සේවාව

Senior Editor II (or Most Pluperfect Labutnum)[සංස්කරණය]

This editor is a Senior Editor II and is entitled to display this Rhodium Editor Star.


{{Senior Editor II}}

This editor is a Most Pluperfect Labutnum and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, Sticky Note, and Bookmark.


{{Labutnum II}}

Editor - rhodium star II.jpg This editor is a Senior Editor II and is entitled to display this Rhodium Editor Star.


{{Senior Editor II Userbox}}
{{User Senior Editor II}}


Tutnum6 (2).jpg This editor is a Most Pluperfect Labutnum and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, Sticky Note, and Bookmark.


{{Labutnum II Userbox}}
{{User Labutnum II}}Senior Editor II


{{Senior Editor II Ribbon}}

Requirements:
 • 35,000 edits and
 • 4½ years' service

Senior Editor III (or Labutnum of the Encyclopedia)[සංස්කරණය]

This editor is a Senior Editor III and is entitled to display this Rhodium Editor Star.


{{Senior Editor III}}

This editor is a Labutnum of the Encyclopedia and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, Sticky Note, Bookmark, and Note from Jimbo.


{{Labutnum III}}

Editor - rhodium star III.jpg This editor is a Senior Editor III and is entitled to display this Rhodium Editor Star.


{{Senior Editor III Userbox}}
{{User Senior Editor III}}
සැකිල්ල:Tutnum VII Userbox
{{Labutnum III Userbox}}
{{User Labutnum III}}Senior Editor III


{{Senior Editor III Ribbon}}

Requirements:
 • 50,000 edits and
 • 5 years' service

Master Editor (or Illustrious Looshpah)[සංස්කරණය]

This editor is a Master Editor and is entitled to display this Platinum Editor Star.


{{Master Editor}}

This editor is an Illustrious Looshpah and is entitled to display this Book of All Knowledge.


{{Looshpah}}

Editor - platinum star I.jpg This editor is a Master Editor and is entitled to display this Platinum Editor Star.


{{Master Editor Userbox}}
{{User Master Editor}}


Tutnum6.jpg This editor is an Illustrious Looshpah and is entitled to display this Book of All Knowledge.


{{Looshpah Userbox}}
{{User Looshpah}}Master Editor


{{Master Editor Ribbon}}

Requirements:
 • 75,000 edits and
 • 6 years' service

Master Editor II (or Almighty Looshpah)[සංස්කරණය]

This editor is a Master Editor II and is entitled to display this Platinum Editor Star.


{{Master Editor II}}

This editor is an Almighty Looshpah and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix.


{{Looshpah II}}

Editor - platinum star II.jpg This editor is a Master Editor II and is entitled to display this Platinum Editor Star.


{{Master Editor II Userbox}}
{{User Master Editor II}}


Book of Knowledge.jpg This editor is an Almighty Looshpah and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix.


{{Looshpah II Userbox}}
{{User Looshpah II}}Master Editor II


{{Master Editor II Ribbon}}

Requirements:
 • 100,000 edits and
 • 8 years' service

Sovereign Editor (or Redoubtable Togneme)[සංස්කරණය]

This editor is a Sovereign Editor and is entitled to display this Bufonite Editor Star.


{{Sovereign Editor}}

This editor is a Redoubtable Togneme and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix and Free Errata Sheet.


{{Togneme}}

Editor - bufonite star.jpg This editor is a Sovereign Editor and is entitled to display this Bufonite Editor Star.


{{Sovereign Editor Userbox}}
{{User Sovereign Editor}}


Book of Knowledge2.jpg This editor is a Redoubtable Togneme and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix and Free Errata Sheet.


{{Togneme Userbox}}
{{User Togneme}}Sovereign Editor


{{Sovereign Editor Ribbon}}

Requirements:
 • 250,000 edits and
 • 10 years' service

Ultimate Editor (or Rocambolesque Bordonth)[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Ultimate Editor


{{Ultimate Editor}}

This editor is a Rocambolesque Bordonth and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix, Free Errata Sheet, and Author's Signature.


{{Bordonth}}

සැකිල්ල:Ultimate Editor Userbox


{{Ultimate Editor Userbox}}
{{User Ultimate Editor}}


Book of Knowledge3.jpg This editor is a Rocambolesque Bordonth and is entitled to display this Book of All Knowledge with Secret Appendix, Free Errata Sheet, and Author's Signature.


{{Bordonth Userbox}}
{{User Bordonth}}

සැකිල්ල:Ultimate Editor Ribbon
{{Ultimate Editor Ribbon}}

Requirements:
 • 500,000 edits and
 • 12 years' service

Vanguard Editor (or Laureate Kipzock Inziklopediock)[සංස්කරණය]

This editor is a Vanguard Editor and is entitled to display this Lapis Philosophorum Editor Star.


{{Vanguard Editor}}

This editor is a Laureate Kipzock Inziklopediock and is entitled to write the Book of All Knowledge: 2nd Edition.


{{Kipzock}}

Editor - lapis philosophorum star.jpg This editor is a Vanguard Editor and is entitled to display this Lapis Philosophorum Editor Star.


{{Vanguard Editor Userbox}}
{{User Vanguard Editor}}


Book of Knowledge2ndEd.jpg This editor is a Laureate Kipzock Inziklopediock and is entitled to write the Book of All Knowledge: 2nd Edition.


{{Kipzock Userbox}}
{{User Kipzock}}Vanguard Editor


{{Vanguard Editor Ribbon}}

Requirements:
 • 1,000,000 edits and
 • 15 years' service
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Service_awards/Table&oldid=264939" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි