විකිපීඩියා:Articles for deletion/අජිනොමොටෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අජිනොමොටෝ[සංස්කරණය]

අජිනොමොටෝ (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) – (View log)
(Find sources: "අජිනොමොටෝ"news · books · scholar · free images)

ඉතාමත් දුර්වල පරිවර්තනයකි. Lee (talk) 08:43, 31 මැයි 2018 (යූටීසී)