විකිපීඩියා:තෝරාගත් හොඳ ම ලිපි/උදාහරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලිපිය: දළදා මාලිගාව[සංස්කරණය]

මෙම ලිපිය තෝරාගත් ලිපිය යටතේ මුල් පිටුවේ භාවිතාවූ අතර යථොක්ත ගුණාංගයන් ද සපුරා ඇත. එහෙයින් මෙය මීට යෝජනා කරමි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 08:54, 1 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

සාකච්ඡාව[සංස්කරණය]

  1. Symbol support vote.svg Support තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 08:54, 1 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
  2. Symbol oppose vote.svg Oppose තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 08:54, 1 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
  3. Symbol comment vote.svg Comment තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 08:54, 1 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

තීරණය[සංස්කරණය]

       සාකච්ඡා වෙමින් පවතී...