විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/දෙසැම්බර් 20

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙසැම්බර් 20:

තවත් සිදුවීම්: දෙසැම්බර් 19 දෙසැම්බර් 20 දෙසැම්බර් 21

දැන් වේලාව 2020 සැප්තැම්බර් 30 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න