විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ජූනි 18

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජූනි 18:

  • 1698: සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයට දායකවූ වැලිවිට සරණංකර හිමි ගේ උපන් දිනය අදයි.

    තවත් සිදුවීම්: ජූනි 17 ජූනි 18 ජූනි 19