විකිපීඩියා:තේ මේසය/Button link

විකිපීඩියා වෙතින්

Questions? Visit the Q&A forum  »

To use this template: {{Wikipedia:Teahouse/Button link | link= <link here> | button text= <button label> }}