විකිපීඩියා:!Orphaned articles

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 1. <a href="/wiki/Albert_Einstein" class='internal' title ="Albert Einstein">Albert Einstein</a>
 2. <a href="/wiki/Amper" class='internal' title ="Amper">Amper</a>
 3. <a href="/wiki/Arhitektura" class='internal' title ="Arhitektura">Arhitektura</a>
 4. <a href="/wiki/Astrofizika" class='internal' title ="Astrofizika">Astrofizika</a>
 5. <a href="/wiki/Astronomija_In_Astrofizika" class='internal' title ="Astronomija In Astrofizika">Astronomija In Astrofizika</a>
 6. <a href="/wiki/Biologija" class='internal' title ="Biologija">Biologija</a>
 7. <a href="/wiki/Candela" class='internal' title ="Candela">Candela</a>
 8. <a href="/wiki/Celje" class='internal' title ="Celje">Celje</a>
 9. <a href="/wiki/Diracova_Medalja" class='internal' title ="Diracova Medalja">Diracova Medalja</a>
 10. <a href="/wiki/Film" class='internal' title ="Film">Film</a>
 11. <a href="/wiki/Filozofija" class='internal' title ="Filozofija">Filozofija</a>
 12. <a href="/wiki/Fizika" class='internal' title ="Fizika">Fizika</a>
 13. <a href="/wiki/Heinemannova_Nagrada" class='internal' title ="Heinemannova Nagrada">Heinemannova Nagrada</a>
 14. <a href="/wiki/Janez_Strnad" class='internal' title ="Janez Strnad">Janez Strnad</a>
 15. <a href="/wiki/Jezik" class='internal' title ="Jezik">Jezik</a>
 16. <a href="/wiki/Jeziki_Sveta" class='internal' title ="Jeziki Sveta">Jeziki Sveta</a>
 17. <a href="/wiki/Jezikovne_Druzine" class='internal' title ="Jezikovne Druzine">Jezikovne Druzine</a>
 18. <a href="/wiki/John_Stewart_Bell" class='internal' title ="John Stewart Bell">John Stewart Bell</a>
 19. <a href="/wiki/Jozef_Stefan" class='internal' title ="Jozef Stefan">Jozef Stefan</a>
 20. <a href="/wiki/Juznoslovanski_Jeziki" class='internal' title ="Juznoslovanski Jeziki">Juznoslovanski Jeziki</a>
 21. <a href="/wiki/Kelvin" class='internal' title ="Kelvin">Kelvin</a>
 22. <a href="/wiki/Kemija" class='internal' title ="Kemija">Kemija</a>
 23. <a href="/wiki/Kilogram" class='internal' title ="Kilogram">Kilogram</a>
 24. <a href="/wiki/Klasicna_Mehanika" class='internal' title ="Klasicna Mehanika">Klasicna Mehanika</a>
 25. <a href="/wiki/Kozmologija" class='internal' title ="Kozmologija">Kozmologija</a>
 26. <a href="/wiki/Kvantna_Teorija_Polja" class='internal' title ="Kvantna Teorija Polja">Kvantna Teorija Polja</a>
 27. <a href="/wiki/Maja_Einstein" class='internal' title ="Maja Einstein">Maja Einstein</a>
 28. <a href="/wiki/Matematicne_Konstante" class='internal' title ="Matematicne Konstante">Matematicne Konstante</a>
 29. <a href="/wiki/Matematika" class='internal' title ="Matematika">Matematika</a>
 30. <a href="/wiki/Meter" class='internal' title ="Meter">Meter</a>
 31. <a href="/wiki/Mol" class='internal' title ="Mol">Mol</a>
 32. <a href="/wiki/Nikolaj_Nikolajevic_Bogoljubov" class='internal' title ="Nikolaj Nikolajevic Bogoljubov">Nikolaj Nikolajevic Bogoljubov</a>
 33. <a href="/wiki/Nobelova_Nagrada_Za_Fiziko" class='internal' title ="Nobelova Nagrada Za Fiziko">Nobelova Nagrada Za Fiziko</a>
 34. <a href="/wiki/Obvestila" class='internal' title ="Obvestila">Obvestila</a>
 35. <a href="/wiki/Osnovne_Enote_SI" class='internal' title ="Osnovne Enote SI">Osnovne Enote SI</a>
 36. <a href="/wiki/Periodni_Sistem_Elementov" class='internal' title ="Periodni Sistem Elementov">Periodni Sistem Elementov</a>
 37. <a href="/wiki/Peterlin" class='internal' title ="Peterlin">Peterlin</a>
 38. <a href="/wiki/Pogovor" class='internal' title ="Pogovor">Pogovor</a>
 39. <a href="/wiki/Posebna_Teorija_Relativnosti" class='internal' title ="Posebna Teorija Relativnosti">Posebna Teorija Relativnosti</a>
 40. <a href="/wiki/Predpone_SI" class='internal' title ="Predpone SI">Predpone SI</a>
 41. <a href="/wiki/Sekunda" class='internal' title ="Sekunda">Sekunda</a>
 42. <a href="/wiki/Slovanski_Jeziki" class='internal' title ="Slovanski Jeziki">Slovanski Jeziki</a>
 43. <a href="/wiki/Slovenscina" class='internal' title ="Slovenscina">Slovenscina</a>
 44. <a href="/wiki/Slovenski_Fiziki" class='internal' title ="Slovenski Fiziki">Slovenski Fiziki</a>
 45. <a href="/wiki/Slovenski_Matematiki" class='internal' title ="Slovenski Matematiki">Slovenski Matematiki</a>
 46. <a href="/wiki/Splosna_Teorija_Relativnosti" class='internal' title ="Splosna Teorija Relativnosti">Splosna Teorija Relativnosti</a>
 47. <a href="/wiki/Stefan-Boltzmannov_Zakon" class='internal' title ="Stefan-Boltzmannov Zakon">Stefan-Boltzmannov Zakon</a>
 48. <a href="/wiki/Stefan-Boltzmanov_Zakon" class='internal' title ="Stefan-Boltzmanov Zakon">Stefan-Boltzmanov Zakon</a>
 49. <a href="/wiki/Stefanov_Zakon" class='internal' title ="Stefanov Zakon">Stefanov Zakon</a>
 50. <a href="/wiki/Urejevanje_Slovenskih_Strani" class='internal' title ="Urejevanje Slovenskih Strani">Urejevanje Slovenskih Strani</a>
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:!Orphaned_articles&oldid=3199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි