රාජකීය ඩෙන්මාර්ක ගුවන් හමුදාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
රාජකීය ඩෙන්මාර්ක ගුවන් හමුදාව
Kongelige Danske Flyvevåbnet
Flyvevåbnet.png
"Kongelige Danske Flyvevåbnet" හී ලාංඡනය
ඇරඹුනේ1950-10-01
රට ඩෙන්මාර්කය
 ග්‍රීන්ලන්තය
 ෆාරෝ දිවයින්
වර්ගයගුවන් හමුදාව