රත්නපුරය පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  • ශාන්ත ලුක්ස් මහා විද්‍යාලය, රත්නපුරය
  • ආනන්ද මෛත්‍රී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බලංගොඩ
  • ඇඹිලිපිටිය මහා විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය
  • ඇලපාත මහා විද්‍යාලය, ඇලපාත
  • ෆර්ගියුසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුරය
  • ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල
  • සීවලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හිදැල්ලන, රත්නපුරය
  • ශාන්ත ඇලෝසියුස් විද්‍යාලය, රත්නපුරය
  • සුමන බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුරය
  • රඹුක ඊ ගම්මානය විද්‍යාලය, රත්නපුරය

සුමන සමන් මහා විද්‍යාලය, රත්නපුර