මහනුවර (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මහනුවර රාජධානිය