මඩකලපුව පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  • ශාන්ත මිචෙලෙ'ස් විද්‍යාලය, මඩකලපුව
  • සිවනන්ධ ජාතික පාසල, කල්ලඩ්යිප්පොඩයි, මඩකලපුව
  • කාට්ටන්කුඩි ජාතික පාසල, කාට්ටන්කුඩි
  • ශාන්ත සෙසිලියාස් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
  • විසෙන්ට් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
  • අලිගර් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව