බදුල්ල පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 • බ/ඔරුබැදිවැව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • බ/රිල්පොල ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • බදුල්ල ධර්මදූත විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • බණ්ඩාරවෙල ධර්මපාල විද්‍යාලය
 • බණ්ඩාරවෙල ධර්මාශෝක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • හල්පෙ ජාතික පාසල, හල්පෙ
 • කහගොල්ල ජාතික පාසල, දියතලාව, බණ්ඩාරවෙල
 • බ/කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • මහියංගන ජාතික පාසල, මහියංගනය
 • නාඋල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, දෙමෝදර
 • ශ්‍රී ජනානන්ද ජාතික පාසල, කදුරුගමුව
 • ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • බ/ඌව විද්‍යා විද්‍යාලය, හාලිඇල්ල.
 • විශාකා උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • විහාර මහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • විශාකා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 • ඌව විද්‍යාලය, බදුල්ල
 • බ/දීගල්ල විද්‍යාලය.දීගල්ල.හාලි ඇල
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බදුල්ල_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=469051" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි