නවීන විද්‍යාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(බටහිර-විද්‍යාව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

විශ්වය පිළිබඳ පරික්‍ෂාකඑ බැලියහැකි විස්තරකිිරීම් සහ අනාවැකි පලකලහැකි ආකාරයේ වන්නාවූ දැණුම බිහිකරණ සහ සංවිධිත කරණ සහ ක්‍රමවත් කර්තව්‍යය නවීන විද්‍යාව හෙවත් බටහිර විද්‍යාව නම්වේ.


In its broadest sense, science (ලතින් භාෂාවෙන් scientia, තේරුම ,දැනුම" යන්නෙන් බිදී ඒන වචනයකි) refers to any systematic knowledge or practice. ලඝු කොට ගත් විට, විද්‍යාත්මක ක්‍රමය භාවිතයෙන් ඒක් රැස් කර ගන්නා දැනුම ලෙස හැදින්විය හැක, as well as to the organized body of knowledge gained through such research.[1][2] This article focuses on the more restricted use of the word. Science as discussed in this article is sometimes termed experimental science to differentiate it from applied science, which is the application of scientific research to specific human needs, though the two are often interconnected.

Science is the effort to discover and increase human understanding of how reality works. Its purview is the portion of reality which is independent of religious, political, cultural, or philosophical outlook. Using controlled methods, scientists collect data in the form of observations, record observable physical evidence of natural phenomena, and analyze this information to construct theoretical explanations of how things work. Knowledge in science is gained through research. The methods of scientific research include the generation of hypotheses about how phenomena work, and experimentation that tests these hypotheses under controlled conditions. The outcome or product of this empirical scientific process is the formulation of theory that describes human understanding of physical processes and facilitates prediction.

Lavoisier says, "... the impossibility of separating the nomenclature of a science from the science itself is owing to this, that every branch of physical science must consist of three things: the series of facts which are the objects of the science, the ideas which represent these facts and the words by which these ideas are expressed."[3]

A broader modern definition of science may include the natural sciences along with the social and behavioral sciences, as the main subdivisions of science, defining it as the observation, identification, description, experimental investigation, and theoretical explanation of phenomena.[4] However, other contemporary definitions still place the natural sciences, which are closely related with the physical world's phenomena, as the only true vehicles of science.

විද්‍යාවේ ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

While empirical investigations of the natural world have been described since antiquity (for example, by Aristotle, Theophrastus and Pliny the Elder), and scientific methods have been employed since the Middle Ages (for example, by Ibn al-Haytham, Abu Rayhan Biruni and Roger Bacon), the dawn of modern science is generally traced back to the early modern period, during what is known as the Scientific Revolution of the 16th and 17th centuries. The Greek word for science is 'επιστήμη', deriving from the verb 'επίσταμαι', which literally means 'to know'.

යෙදුම් ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

විද්‍යාව යන යෙදුම[සංස්කරණය]

Science යන ඉංග්‍රීසි වචනයේ සිංහල පරිවර්තනය ලෙස ක්‍රි.ව. 1850 පමන සිට සිංහල වචනය ලෙස නවීන විද්‍යාව යන්න යොදා ගැනිනි. පසුව ක්‍රමයෙන් නවීන යන්න යෙදීම අඩුවිය. විද්‍යව හෙවත් විජ්ජා යන්නට බුදු දහමේ සහ නිවැරදි සිංහල තේරුම එයින් විකෘති විය. Science යන වචන‍යේ නිවැරදි පරිවර්තනය වේද විය යුතුව තිබුනු බව සමහර වියතුන්‍ සඳහන් කරයි. ‍මෙම ගැටළුව නිරාකරණය පිණිස සයන්ස් හෝ බටහිර-විද්‍යාව යන යෙදුම් මෙහි භාවිතා කෙරේ.

=සයන්ස් යන යෙදුම[සංස්කරණය]

Well into the eighteenth century, science and natural philosophy were not quite synonymous, but only became so later with the direct use of what would become known formally as the scientific method, which was earlier developed during the Middle Ages and early modern period in Europe and the Middle East (see History of scientific method). Prior to the 18th century, however, the preferred term for the study of nature was natural philosophy, while English speakers most typically referred to the study of the human mind as moral philosophy. By contrast, the word "science" in English was still used in the 17th century to refer to the Aristotelian concept of knowledge which was secure enough to be used as a sure prescription for exactly how to do something. In this differing sense of the two words, the philosopher John Locke in An Essay Concerning Human Understanding wrote that "natural philosophy [the study of nature] is not capable of being made a science".[5]

Personification of "Science" in front of the Boston Public Library

By the early 1800s, natural philosophy had begun to separate from philosophy, though it often retained a very broad meaning. In many cases, science continued to stand for reliable knowledge about any topic, in the same way it is still used in the broad sense (see the introduction to this article) in modern terms such as library science, political science, and computer science. In the more narrow sense of science, as natural philosophy became linked to an expanding set of well-defined laws (beginning with Galileo's laws, Kepler's laws, and Newton's laws for motion), it became more popular to refer to natural philosophy as natural science. Over the course of the nineteenth century, moreover, there was an increased tendency to associate science with study of the natural world (that is, the non-human world). This move sometimes left the study of human thought and society (what would come to be called social science) in a linguistic limbo by the end of the century and into the next.[6]

Through the 19th century, many English speakers were increasingly differentiating science (meaning a combination of what we now term natural and biological sciences) from all other forms of knowledge in a variety of ways. The now-familiar expression “scientific method,” which refers to the prescriptive part of how to make discoveries in natural philosophy, was almost unused during the early part of the 19th century, but became widespread after the 1870s, though there was rarely total agreement about just what it entailed.[6] The word "scientist," meant to refer to a systematically-working natural philosopher, (as opposed to an intuitive or empirically-minded one) was coined in 1833 by William Whewell.[7] Discussion of scientists as a special group of people who did science, even if their attributes were up for debate, grew in the last half of the 19th century.[6] Whatever people actually meant by these terms at first, they ultimately depicted science, in the narrow sense of the habitual use of the scientific method and the knowledge derived from it, as something deeply distinguished from all other realms of human endeavor.

By the twentieth century, the modern notion of science as a special brand of information about the world, practiced by a distinct group and pursued through a unique method, was essentially in place. It was used to give legitimacy to a variety of fields through such titles as "scientific" medicine, engineering, advertising, or motherhood.[6] Over the 1900s, links between science and technology also grew increasingly strong.

තාක්‍ෂණයෙන්(technology), සයන්ස් වෙන්කර හඳුනාගැනීම[සංස්කරණය]

By the end of the century, it is arguable that technology had even begun to eclipse science as a term of public attention and praise. Scholarly studies of science have begun to refer to "technoscience" rather than science or technology separately. Meanwhile, such fields as biotechnology and nanotechnology are capturing the headlines. One author has suggested that, in the coming century, "science" may fall out of use, to be replaced by technoscience or even by some more exotic label such as "techknowledgy."[6]

විද්‍යාත්මක ක්‍රමය[සංස්කරණය]

The Bohr model of the atom, like many ideas in the history of science, was at first prompted by and later partially disproved by experiment.

A scientific method seeks to explain the events of nature in a reproducible way, and to use these reproductions to make useful predictions. It is done through observation of natural phenomena, and/or through experimentation that tries to simulate natural events under controlled conditions. It provides an objective process to find solutions to problems in a number of scientific and technological fields.[8]

Based on observations of a phenomenon, a scientist may generate a model. This is an attempt to describe or depict the phenomenon in terms of a logical physical or mathematical representation. As empirical evidence is gathered, a scientist can suggest a hypothesis to explain the phenomenon. This description can be used to make predictions that are testable by experiment or observation using scientific method. When a hypothesis proves unsatisfactory, it is either modified or discarded.

While performing experiments, scientists may have a preference for one outcome over another, and it is important that this tendency not bias their interpretation.[9][10] A strict following of a scientific method attempts to minimize the influence of a scientist's bias on the outcome of an experiment. This can be achieved by correct experimental design, and a thorough peer review of the experimental results as well as conclusions of a study.[11][12] Once the experiment results are announced or published, an important cross-check can be the need to validate the results by an independent party.[13]

Once a hypothesis has survived testing, it may become adopted into the framework of a scientific theory. This is a logically reasoned, self-consistent model or framework for describing the behavior of certain natural phenomena. A theory typically describes the behavior of much broader sets of phenomena than a hypothesis—commonly, a large number of hypotheses can be logically bound together by a single theory. These broader theories may be formulated using principles such as parsimony (e.g., "Occam's Razor"). They are then repeatedly tested by analyzing how the collected evidence (facts) compares to the theory. When a theory survives a sufficiently large number of empirical observations, it then becomes a scientific generalization that can be taken as fully verified.

Despite the existence of well-tested theories, science cannot claim absolute knowledge of nature or the behavior of the subject or of the field of study due to epistemological problems that are unavoidable and preclude the discovery or establishment of absolute truth. Unlike a mathematical proof, a scientific theory is empirical, and is always open to falsification, if new evidence is presented. Even the most basic and fundamental theories may turn out to be imperfect if new observations are inconsistent with them. Critical to this process is making every relevant aspect of research publicly available, which allows ongoing review and repeating of experiments and observations by multiple researchers operating independently of one another. Only by fulfilling these expectations can it be determined how reliable the experimental results are for potential use by others.

Isaac Newton's law of gravitation is a famous example of an established law that was later found not to be universal—it does not hold in experiments involving motion at speeds close to the speed of light or in close proximity of strong gravitational fields; outside these conditions, Newtonian mechanics remains an excellent model of motion and gravity, while general relativity accounts for the same phenomena that Newton's Laws do, and more. General relativity is now regarded as a more comprehensive theory,[14] reducing to Newtonian mechanics at lower speeds. Newtonian mechanics remains in use worldwide, due to its computational simplicity.

One position in the philosophy of science, initially advanced by Paul Feyerabend in Against Method, is that there really is no such thing as the scientific method. Rather, philosophers of science say that there are scientific methods. For example, controlled experiments are commonly performed in physics, chemistry, medicine, etc.. While controlled experiments are impossible in climatology, geology or astrophysics, in these sciences, observations for posited predictions serve to corroborate hypotheses.

ගණිතය (Mathematics)[සංස්කරණය]

Data from the famous Michelson–Morley experiment

Mathematicsගණිතය බොහෝ දේ සඳහා උවමනා වේ. "විද්‍යාත්මක ආකෘත්" ප්‍රකාශ කිරීමේදී එය වැදගත් කාර්යබාරයක් ඉටු කරයි. මිනුම් ලබා ගැනීමෙදී හා නිරීක්‍ෂණයෙදී, උපන්‍යාස කිරීමේදී හා පුරෝකතන කිරීමේදී ගණිතමය ආකෘත් හා ගණිතය උවමනා වේ. Calculus කලනය විදා‌ෙව්දී ‌ෙබා‌ෙහා්විට භාවිතා කරත් ගණිතයේ සියළුපැති විද්‍යාවේදී භාවිතාවේ (ශුද්ධ ගණිතය, අංක විද්‍යාවnumber theory,හා ස්ඵල විද්‍යාව topology). Mathematics is fundamental to the understanding of the natural sciences and the social sciences, many of which also rely heavily on statistics.

Statistical methods, comprised of mathematical techniques for summarizing and exploring data, allow scientists to assess the level of reliability and the range of variation in experimental results. Statistical thinking also plays a fundamental role in many areas of science.

Computational science applies computing power to simulate real-world situations, enabling a better understanding of scientific problems than formal mathematics alone can achieve. According to the Society for Industrial and Applied Mathematics, computation is now as important as theory and experiment in advancing scientific knowledge.[15]

Whether mathematics itself is properly classified as science has been a matter of some debate. Some thinkers see mathematicians as scientists, regarding physical experiments as inessential or mathematical proofs as equivalent to experiments. Others do not see mathematics as a science, since it does not require an experimental test of its theories and hypotheses. Mathematical theorems and formulas are obtained by logical derivations which presume axiomatic systems, rather than the combination of empirical observation and logical reasoning that has come to be known as scientific method. In general, mathematics is classified as formal science, while natural and social sciences are classified as empirical sciences.[16]

විද්‍යාවේ දර්ශනය[සංස්කරණය]

Velocity-distribution data of a gas of rubidium atoms, confirming the discovery of a new phase of matter, the Bose–Einstein condensate.

The philosophy of science seeks to understand the nature and justification of scientific knowledge. It has proven difficult to provide a definitive account of scientific method that can decisively serve to distinguish science from non-science. Thus there are legitimate arguments about exactly where the borders are, leading to the problem of demarcation. There is nonetheless a set of core precepts that have broad consensus among published philosophers of science and within the scientific community at large.

Science is reasoned-based analysis of sensation upon our awareness. As such, a scientific method cannot deduce anything about the realm of reality that is beyond what is observable by existing or theoretical means.[17] When a manifestation of our reality previously considered supernatural is understood in the terms of causes and consequences, it acquires a scientific explanation.[18]

Some of the findings of science can be very counter-intuitive. Atomic theory, for example, implies that a granite boulder which appears a heavy, hard, solid, grey object is actually a combination of subatomic particles with none of these properties, moving very rapidly in space where the mass is concentrated in a very small fraction of the total volume. Many of humanity's preconceived notions about the workings of the universe have been challenged by new scientific discoveries. Quantum mechanics, particularly, examines phenomena that seem to defy our most basic postulates about causality and fundamental understanding of the world around us.

There are different schools of thought in the philosophy of scientific method. Methodological naturalism maintains that scientific investigation must adhere to empirical study and independent verification as a process for properly developing and evaluating natural explanations for observable phenomena.[19] Methodological naturalism, therefore, rejects supernatural explanations, arguments from authority and biased observational studies. Critical rationalism instead holds that unbiased observation is not possible and a demarcation between natural and supernatural explanations is arbitrary; it instead proposes falsifiability as the landmark of empirical theories and falsification as the universal empirical method. Critical rationalism argues for the ability of science to increase the scope of testable knowledge, but at the same time against its authority, by emphasizing its inherent fallibility. It proposes that science should be content with the rational elimination of errors in its theories, not in seeking for their verification (such as claiming certain or probable proof or disproof; both the proposal and falsification of a theory are only of methodological, conjectural, and tentative character in critical rationalism).[20] Instrumentalism rejects the concept of truth and emphasizes merely the utility of theories as instruments for explaining and predicting phenomena.[21]

විද්‍යාව පිලිබඳ විවේචන (Critiques)[සංස්කරණය]

Science, pseudoscience and nonscience[සංස්කරණය]

Any established body of knowledge which masquerades as science in an attempt to claim a legitimacy which it would not otherwise be able to achieve on its own terms is not science; it is often known as fringe- or alternative science. The most important of its defects is usually the lack of the carefully controlled and thoughtfully interpreted experiments which provide the foundation of the natural sciences and which contribute to their advancement. Another term, junk science, is often used to describe scientific theories or data which, while perhaps legitimate in themselves, are believed to be mistakenly used to support an opposing position. There is usually an element of political or ideological bias in the use of the term. Thus the arguments in favor of limiting the use of fossil fuels in order to reduce global warming are often characterized as junk science by those who do not wish to see such restrictions imposed, and who claim that other factors may well be the cause of global warming. A wide variety of commercial advertising (ranging from hype to outright fraud) would also fall into this category. Finally, there is just plain bad science, which is commonly used to describe well-intentioned but incorrect, obsolete, incomplete, or over-simplified expositions of scientific ideas.

The status of many bodies of knowledge as true sciences, has been a matter of debate. Discussion and debate abound in this topic with some fields like the social and behavioural sciences accused by critics of being unscientific. Many groups of people from academicians like Nobel Prize physicist Percy W. Bridgman,[22] or Dick Richardson, Ph.D.—Professor of Integrative Biology at the University of Texas at Austin,[23] to politicians like U.S. Senator Kay Bailey Hutchison and other co-sponsors,[24] oppose giving their support or agreeing with the use of the label "science" in some fields of study and knowledge they consider non-scientific, ambiguous, or scientifically irrelevant compared with other fields. Karl Popper denied the existence of evidence[25] and of scientific method.[26] Popper holds that there is only one universal method, the negative method of trial and error. It covers not only all products of the human mind, including science, mathematics, philosophy, art and so on, but also the evolution of life.[27] He also contributed to the Positivism dispute, a philosophical dispute between Critical rationalism (Popper, Albert) and the Frankfurt School (Adorno, Habermas) about the methodology of the social sciences.[28]

Philosophical focus[සංස්කරණය]

Historian Jacques Barzun termed science "a faith as fanatical as any in history" and warned against the use of scientific thought to suppress considerations of meaning as integral to human existence.[29] Many recent thinkers, such as Carolyn Merchant, Theodor Adorno and E. F. Schumacher considered that the 17th century scientific revolution shifted science from a focus on understanding nature, or wisdom, to a focus on manipulating nature, i.e. power, and that science's emphasis on manipulating nature leads it inevitably to manipulate people, as well.[30] Science's focus on quantitative measures has led to critiques that it is unable to recognize important qualitative aspects of the world.[30] It is not clear, however, if this kind of criticism is adequate to a vast number of non-experimental scientifics fields like astronomy, cosmology, evolutionary biology, complexity theory, paleontology, paleoanthropology, archeology, earth sciences, climatology, ecology and other sciences, like statistical physics of irreversible non-linear systems, that emphasize systemic and historically contingent frozen accidents. Considerations about the philosophical impact of science to the discussion of the meaning (or lack thereof) in human existence are not suppressed but strongly discussed in the literature of science divulgation, a movement sometimes called The Third Culture.

The implications of the ideological denial of ethics for the practice of science itself in terms of fraud, plagiarism, and data falsification, has been criticized by several academics. In "Science and Ethics", the philosopher Bernard Rollin examines the ideology that denies the relevance of ethics to science, and argues in favor of making education in ethics part and parcel of scientific training.[31]

The media and the scientific debate[සංස්කරණය]

The mass media face a number of pressures that can prevent them from accurately depicting competing scientific claims in terms of their credibility within the scientific community as a whole. Determining how much weight to give different sides in a scientific debate requires considerable expertise on the issue at hand.[32] Few journalists have real scientific knowledge, and even beat reporters who know a great deal about certain scientific issues may know little about other ones they are suddenly asked to cover.[33][34]

Politics and science[සංස්කරණය]

Many of the same issues that dog the relationship of science with the media also colour the use of science and scientific arguments by politicians. As a broad generalisations, many politicians seek certainties and facts whilst scientists typically offer probabilities and caveats. However, politicians ability to be heard in the mass media frequently distorts the scientific understanding by the public. Recent example in Britain include the controversy over the MMR inoculation and in the distant past the sacking of a Government Minister, Ms Edwina Curry for revealing (correctly[තහවුරු​ කරන්න]) the high probability that battery eggs were contaminated with Salmonella.[35]

Epistemological issues[සංස්කරණය]

Psychologist Carl Jung believed that though science attempted to understand all of nature, the experimental method used would pose artificial, conditional questions that evoke only partial answers.[36] Robert Anton Wilson criticized science for using instruments to ask questions that produce answers only meaningful in terms of the instrument, and that there was no such thing as a completely objective vantage point from which to view the results of science.[37] Parkin suggests that, compared to other ways of knowing (ex. divination), the epistemological stance of science is on the same spectrum as any other approach; it is simply in a different area of the range in terms of its specific techniques and processes.[38] In this sense, to the degree that divination is an epistemologically specific means of gaining insight into a given question, Parkin suggests that science itself can be considered a form of divination that is framed from a Western view of the nature (and thus possible applications) of knowledge (i.e. a Western epistemology).

විද්‍යාත්මක ප්‍රජාව[සංස්කරණය]

The scientific community consists of the total body of scientists, its relationships and interactions. It is normally divided into "sub-communities" each working on a particular field within science.

ක්ෂේත්‍ර[සංස්කරණය]

The Meissner effect causes a magnet to levitate above a superconductor

Fields of science are commonly classified along two major lines: ස්වභාවික විද්‍යාවs, which study natural phenomena (including biological life), and social sciences, which study human behavior and societies. These groupings are empirical sciences, which means the knowledge must be based on observable phenomena and capable of being experimented for its validity by other researchers working under the same conditions.[2] There are also related disciplines that are grouped into interdisciplinary and applied sciences, such as engineering and health science. Within these categories are specialized scientific fields that can include elements of other scientific disciplines but often possess their own terminology and body of expertise.[39]

Mathematics, which is sometimes classified within a third group of science called formal science, has both similarities and differences with the natural and social sciences.[2] It is similar to empirical sciences in that it involves an objective, careful and systematic study of an area of knowledge; it is different because of its method of verifying its knowledge, using a priori rather than empirical methods.[2] Formal science, which also includes statistics and logic, is vital to the empirical sciences. Major advances in formal science have often led to major advances in the physical and biological sciences. The formal sciences are essential in the formation of hypotheses, theories, and laws,[2] both in discovering and describing how things work (natural sciences) and how people think and act (social sciences).

ආයතන[සංස්කරණය]

Louis XIV visiting the Académie des sciences in 1671.

Learned societies for the communication and promotion of scientific thought and experimentation have existed since the Renaissance period.[40] The oldest surviving institution is the Accademia dei Lincei in Italy.[41] National Academy of Sciences are distinguished institutions that exist in a number of countries, beginning with the British Royal Society in 1660[42] and the French Académie des Sciences in 1666.[43]

International scientific organizations, such as the International Council for Science, have since been formed to promote cooperation between the scientific communities of different nations. More recently, influential government agencies have been created to support scientific research, including the National Science Foundation in the U.S.

Other prominent organizations include the academies of science of many nations, CSIRO in Australia, Centre national de la recherche scientifique in France, Max Planck Society and Deutsche Forschungsgemeinschaft in Germany, and in Spain, CSIC.

සාහිත්‍යය[සංස්කරණය]

An enormous range of scientific literature is published.[44] Scientific journals communicate and document the results of research carried out in universities and various other research institutions, serving as an archival record of science. The first scientific journals, Journal des Sçavans followed by the Philosophical Transactions, began publication in 1665. Since that time the total number of active periodicals has steadily increased. As of 1981, one estimate for the number of scientific and technical journals in publication was 11,500.[45] Today Pubmed lists almost 40,000, related to the medical sciences only.[46]

Most scientific journals cover a single scientific field and publish the research within that field; the research is normally expressed in the form of a scientific paper. Science has become so pervasive in modern societies that it is generally considered necessary to communicate the achievements, news, and ambitions of scientists to a wider populace.

Science magazines such as New Scientist, Science & Vie and Scientific American cater to the needs of a much wider readership and provide a non-technical summary of popular areas of research, including notable discoveries and advances in certain fields of research. Science books engage the interest of many more people. Tangentially, the science fiction genre, primarily fantastic in nature, engages the public imagination and transmits the ideas, if not the methods, of science.

Recent efforts to intensify or develop links between science and non-scientific disciplines such as Literature or, more specifically, Poetry, include the Creative Writing <-> Science resource developed through the Royal Literary Fund.[47]

See also[සංස්කරණය]

විද්‍යාව

Notes[සංස්කරණය]

 1. "Online dictionary". Merriam-Webster. http://www.m-w.com/dictionary/science. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2008-01-30. 
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Popper, Karl (2002) [1959]. The Logic of Scientific Discovery (2nd English edition සංස්.). New York, NY: Routledge Classics. ISBN 0-415-27844-9. OCLC 59377149. 
 3. Antoine Lavoisier Elements of Chemistry, p. 1, Great Books v. 45, Encyclopaedia Britannica Inc., 1952 ASIN B000O5VV9K
 4. Science, Answers.com
 5. Locke, J. (1838). An Essay Concerning Human Understanding. Printed by Thomas Davison. 
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Thurs, Daniel Patrick (2007). Science Talk: Changing Notions of Science in American Popular Culture. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. ISBN 978-0813540733. OCLC 170031241. 
 7. Ross, S. (1962). "Scientist: The story of a word" (PDF). Annals of Science 18 (2): 65–85. doi:10.1080/00033796200202722. http://www.informaworld.com/index/739364907.pdf. Retrieved 2008-02-08. 
 8. Backer, Patricia Ryaby (October 29, 2004). "What is the scientific method?". San Jose State University. http://www.engr.sjsu.edu/pabacker/scientific_method.htm. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2008-03-28. 
 9. van Gelder, Tim (1999). ""Heads I win, tails you lose": A Foray Into the Psychology of Philosophy" (PDF). University of Melbourne. http://www.philosophy.unimelb.edu.au/tgelder/papers/HeadsIWin.pdf. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2008-03-28. 
 10. Pease, Craig (September 6, 2006). "Chapter 23. Deliberate bias: Conflict creates bad science". Science for Business, Law and Journalism. Vermont Law School. http://law-and-science.net/Science4BLJ/Scientific_Method/Deliberate.bias/Text.htm. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2008-03-28. 
 11. Shatz, David (2004). Peer Review: A Critical Inquiry. Rowman & Littlefield. ISBN 074251434X. OCLC 54989960. 
 12. Krimsky, Sheldon (2003). Science in the Private Interest: Has the Lure of Profits Corrupted the Virtue of Biomedical Research. Rowman & Littlefield. ISBN 074251479X. OCLC 185926306. 
 13. Bulger, Ruth Ellen; Heitman, Elizabeth; Reiser, Stanley Joel (2002). The Ethical Dimensions of the Biological and Health Sciences (2nd edition සංස්.). Cambridge University Press. ISBN 0521008867. OCLC 47791316. 
 14. Schutz, Bernard F. (2003). Gravity from the ground up. Cambridge University Press. ISBN 0521455065. OCLC 239632969. 
 15. Graduate Education for Computational Science and Engineering, SIAM Working Group on CSE Education. Accessed 2008-04-27.
 16. Bunge, Mario Augusto (1998). Philosophy of Science: From Problem to Theory. Transaction Publishers. p. 24. ISBN 0-765-80413-1. 
 17. Kuznar, Lawrence A. (1997). Reclaiming a Scientific Anthropology. Rowman Altamira. ISBN 076199114X. OCLC 231704464. 
 18. Kaiser, Christopher B. (2007). Toward a Theology of Scientific Endeavour: The Descent of Science. Ashgate Publishing, Ltd.. ISBN 0754641597. OCLC 74964819. 
 19. Brugger, E. Christian (2004). "Casebeer, William D. Natural Ethical Facts: Evolution, Connectionism, and Moral Cognition". The Review of Metaphysics 58 (2). 
 20. Popper, Karl (2002). Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. Routledge. 
 21. Newton-Smith, W. H. (1994). The Rationality of Science. London: Routledge. p. 30. 
 22. Siepmann, J. P. (1999). "What is Science? (Editorial)". Journal of Theoretics 3. http://adsabs.harvard.edu/abs/1998RPPh...61...77K. Retrieved 2007-07-23. 
 23. Richardson, R. H. (Dick) (January 28, 2001). "Economics is NOT Natural Science! (It is technology of Social Science.)". The University of Texas at Austin. http://www.sbs.utexas.edu/resource/onlinetext/Definitions/economicsNOTscience.htm. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2007-07-23. 
 24. Staff (May 19, 2006). "Behavioral and Social Science Are Under Attack in the Senate". American Sociological Association. http://www.asanet.org/page.ww?section=Advocacy&name=Social+Sciences+Under+Attack. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2007-07-23. 
 25. Logik der Forschung, new appendix *XIX (not yet available in the English edition Logic of scientific discovery)
 26. Popper, Karl (1983). "Preface, On the non-existence of scientific method". Realism and the Aim of Science (1st edition සංස්.). Totowa, New Jersey: Rowman and Littlefield. 
 27. Karl Popper: Objective Knowledge (1972)
 28. Critical examination of various positions on this issue can be found in Karl R. Popper's The Poverty of Historicism.
 29. Jacques Barzun, Science: The Glorious Entertainment, Harper and Row: 1964. p. 15. (quote) and Chapters II and XII.
 30. 30.0 30.1 Fritjof Capra, Uncommon Wisdom, ISBN 0-671-47322-0, p. 213
 31. Rollin, Bernard E. (2006). Science and Ethics. Cambridge University Press. ISBN 0521857546. OCLC 238793190. 
 32. Dickson, David (October 11, 2004). "Science journalism must keep a critical edge". Science and Development Network. http://www.scidev.net/Editorials/index.cfm?fuseaction=readEditorials&itemid=131&language=1. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2008-02-20. 
 33. Mooney, Chris (2007). "Blinded By Science, How 'Balanced' Coverage Lets the Scientific Fringe Hijack Reality". Columbia Journalism Review. http://cjrarchives.org/issues/2004/6/mooney-science.asp. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2008-02-20. 
 34. McIlwaine, S.; Nguyen, D. A. (2005). "Are Journalism Students Equipped to Write About Science?". Australian Studies in Journalism 14: 41–60. http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:8064. Retrieved 2008-02-20. 
 35. "1988: Egg industry fury over salmonella claim", "On This Day," BBC News, December 3, 1988.
 36. Jung, Carl (1973). Synchronicity: An Acausal Connecting Principle. Princeton University Press. pp. 35. ISBN 0691017948. 
 37. [[Commons:[[Catégorie:]]]]
 38. Parkin, D. Simulaneity and Sequencing in the Oracular Speech of Kenyan Diviners, page 185. Indiana University Press, 1991.
 39. See: Editorial Staff (March 7, 2007). "Scientific Method: Relationships among Scientific Paradigms". Seed magazine. http://www.seedmagazine.com/news/2007/03/scientific_method_relationship.php. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2007-09-12. 
 40. Parrott, Jim (August 9, 2007). "Chronicle for Societies Founded from 1323 to 1599". Scholarly Societies Project. http://www.scholarly-societies.org/1599andearlier.html. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2007-09-11. 
 41. "Benvenuto nel sito dell'Accademia Nazionale dei Lincei" (Italian බසින්). Accademia Nazionale dei Lincei. 2006. http://positivamente.lincei.it/. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2007-09-11. 
 42. "Brief history of the Society". The Royal Society. http://www.royalsoc.ac.uk/page.asp?id=2176. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2007-09-11. 
 43. Meynell, G.G.. "The French Academy of Sciences, 1666-91: A reassessment of the French Académie royale des sciences under Colbert (1666-83) and Louvois (1683-91)". Topics in Scientific & Medical History. http://www.royalsoc.ac.uk/page.asp?id=2176. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2007-09-11. 
 44. Ziman, Bhadriraju (1980). "The proliferation of scientific literature: a natural process". Science 208 (4442): 369–371. doi:10.1126/science.7367863. PMID 7367863. 
 45. Subramanyam, Krishna; Subramanyam, Bhadriraju (1981). Scientific and Technical Information Resources. CRC Press. ISBN 0824782976. OCLC 232950234. 
 46. ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pubmed/J_Entrez.txt
 47. Petrucci, Mario. "Creative Writing <-> Science". http://writeideas.org.uk/creativescience/index.htm. සම්ප්‍රවේශය කෙරුණු දිනය 2008-04-27. 

References[සංස්කරණය]

 • Feyerabend, Paul (2005). Science, history of the philosophy, as cited in Honderich, Ted (2005). The Oxford companion to philosophy. Oxford Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0199264791. OCLC 173262485.  of. Oxford Companion to Philosophy. Oxford.
 • Papineau, David. (2005). Science, problems of the philosophy of., as cited in Honderich, Ted (2005). The Oxford companion to philosophy. Oxford Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0199264791. OCLC 173262485. 
 • Feynman, R.P. (1999). The Pleasure of Finding Things Out: The Best Short Works of Richard P. Feynman. Perseus Books Group. ISBN 0465023959. OCLC 181597764. 
 • Parkin, D (1991). "Simulaneity and Sequencing in the Oracular Speech of Kenyan Diviners." In Philip M. Peek (ed) African Divination Systems: Ways of Knowing. Indianapolis, IN: Indiana University Press.

Further reading[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

Find more information on Science by searching Wikipedia's sister projects:

Wiktionary-logo-en.png Dictionary definitions from Wiktionary
Wikibooks-logo.svg Textbooks from Wikibooks
Wikiquote-logo.svg Quotations from Wikiquote
Wikisource-logo.png Source texts from Wikisource
Commons-logo.svg Images and media from Commons
Wikinews-logo.png News stories from Wikinews

Publications:

News:

Resources:

Other - interesting link:

ලොව එකම/නිවරදිම දැනුම ක්‍රමය බටහිර-විද්‍යාව පමණද:

"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නවීන_විද්‍යාව&oldid=301690" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි