පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
රාජකීය විද්‍යාලය, පොලොන්නරුව
තොරතුරු
වර්ගයරාජ්‍ය පාසලකි
ආදර්ශ පාඨයපමා නොවව්
වෙබ් අඩවියwww.rajakeeya.lk

රාජකීය විද්‍යාලය, පොලොන්නරුව