පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
රාජකීය විද්‍යාලය, පොලොන්නරුව
ස්ථානය
පොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය රාජ්‍ය පාසලකි
ආදර්ශ පාඨය පමා නොවව්

රාජකීය විද්‍යාලය, පොලොන්නරුව