ප්‍රවර්ගය:ජපන්-භාෂා මූලාශ්‍ර සහිත ලිපි (ja)

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය {{In lang|ja}} සැකිල්ල භාවිතාවන ලිපි හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා වන නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ගය කි. එමඟින් ජපන්-භාෂා මූලාශ්‍ර සහිත ලිපි හඳුනාගත හැකිය.


ආශ්‍රිත