පරිශීලක සාකච්ඡාව:Singhalawap/ක්‍රි.ව.2008

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල:Infobox City[සංස්කරණය]

I think you want to copy/translate the code from en:Template:Infobox city perhaps, not copy the code from a specific city. Kylu (speak!) 06:31, 15 ජූලි 2008 (UTC)

Update: Fixed. Kylu (speak!) 05:55, 17 ජූලි 2008 (UTC)