පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee/Archive/2009

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිශීලක:Singhalawap[සංස්කරණය]

පරිශීලක:Student.IRQUE.UOC විසින් තැනුණු පූංචි සීගිරිය ලිපියෙහි අන්තර්ගතය කොපි කොට තම නමින් බතලේගල නමින් නව ලිපියකට කවා පැරැණි ලිපියෙහි අන්තර්ගතය මකා දමා එහි බතලේගල වෙත යළි-යොමුවක් බහා ලමින් මුල් පරියේෂණාත්මක ලිපියෙහි සියළු ගෞරවය වංචනික ලෙස ඩැහැගැනුමට තරම් සැහැසි වීමෙන් හා තුච්ඡ ලෙස හැසිරීමෙන් පරිශීලක:Singhalawap ‍විසින් සිංහල විකිපීඩියානුවකු වීමට ඔහු නොසුදුසු බව මනාව ප්‍රදික්ෂිණා කොට ඇත. ඔහු නෙරපා දැමිය යුතු බවට යෝජනා කරමි.හෙළසෙබළ 15:38, 31 මාර්තු 2009 (යූටීසී)

It seems the way he did is not the usual way we do things in wikipedia. But before we start blaming him for not being a proper Sinhala wikipedian I would like to hear his side of the story as well. May be he didn’t know that the same thing can be achieved in a more nice manner if he just moved the page. Thanks හෙළසෙබළ, for pointing this out. I’ll get in contact with him to get the story from his side.--Lee 04:27, 1 අප්‍රේල් 2009 (යූටීසී)

පරිශීලක:Singhalawap /පරිශීලක:202.129.232.139[සංස්කරණය]

Our friend is continuing his mad or cowardly act disgracing the Sinhala Wikipedia. Now he is on an Anonymous IP address 202.129.232.139. This time he has attacked a page done by the ICTA project aimimg 5000 articles in Sinhala Wikipedia. He has copied the content of සත්ත්ව විද්‍යාව and put it to a page created by him by the name සත්ත්වවේදය and then erased the content of page සත්ත්ව විද්‍යාව and has put a re-direct to සත්ත්වවේදය there. Administraters please take quick action agaist this pest. Otherwise original writers and translaters in Sinhala Wiki will get discouraged. හෙළසෙබළ 02:22, 2 අප්‍රේල් 2009 (යූටීසී)

Hey buddy, now your arguments are not making sense here. First you said that Singhalawap is trying to steal articles. But now you are saying he is doing the same thing in an anonymous IP. Don’t you think that your own argument is no longer valid there? By the way in wikipedia no body can claim ownership to an article. They belong to everybody. The way I see it, he is not trying to steal anything. He is just trying to tidy things up in the way how he knows. If you don’t agree with this, please start a discussion in Wikipedia:කෝපි කඩේ so everybody can join in. something else I noticed while looking at the issue is your own edit count is very low compared to Singhalawap. ;-) --Lee 09:03, 2 අප්‍රේල් 2009 (යූටීසී)
Sorry for getting into a conflict with you honourable Sir!! I am sure of talking sense. First with proof I showed you (and the community) what Singhalawap had done to පූංචි සීගිරිය. You yourself admitted the correct way was to move the page (keeping the revision history, and the credit of researching and creating the article intact). Later I pointed out what anonymous user 202.129.232.139 had done to article සත්ත්ව විද්‍යාව. The anonymous user had foot-prints of Singhalawap all over. There was no question that both were the same. What I didn't realize when making these complaints was that the user Sinhalawap was of favoured clan, having received some revolving star from a fellow administrator of Sinhala Wiki. This may be the reason for this sudden U-turm. However I would want you to keep your promise that you would ask Singhalawap the story from his side. Please publicize the story for the benefit for all the users. May all the users follow the great user Sinhalawap. May all gods bless the Sinhala Wiki.හෙළසෙබළ 14:16, 2 අප්‍රේල් 2009 (යූටීසී)


To හෙළසෙබළ[සංස්කරණය]

හෙළසෙබළ forgive me for about පූංචි සීගිරිය & සත්ත්වවේදය issue. I was unaware of the option ""move (ගෙනයන්න)"". I never meant to ""ගෞරවය වංචනික ලෙස ඩැහැගැනුම"" of your (or any othe persons) interlectual property. I was so upset about the way you have insulted me. Plaese please befor blaming to a person try to contact him, talk to him @ let the person tell his side of the story.

You are so intelligent to guess that සත්ත්වවේදය change has done by me. But I newer wanted to be Anonymous. Simply I had forgotton to logged in when doing that. I was unaware that ICTA project pages are not allowed to edit. ( Actually I was unaware that such a project exist untill few days back). Please keep in mind that these things are done by Humans who are not 100% aware of of all the things in the universe & mistakes could happen.


Singhalawap

To Lee[සංස්කරණය]

Both පූංචි සීගිරිය & සත්ත්වවේදය changes I have done in a good intention. Dear Lee, forgive me for any inconvenience & troubles due to my ignorance.

Lee, I want to Change the title of the article "මහාබෝධි විහාරය" to "බුද්ධගයා විහාරය". Please teach me how to do that without doing" මුල් පරියේෂණාත්මක ලිපියෙහි සියළු ගෞරවය වංචනික ලෙස ඩැහැගැනුම, සැහැසි වීම, & තුච්ඡ ලෙස හැසිරීම.

Singhalawap

Macho, If you need to rename a page: Have Fun! --Lee 06:22, 8 අප්‍රේල් 2009 (යූටීසී)Lee

To Singhalawap[සංස්කරණය]

My humble apologies for the indecent manner I over-reacted to you and to the wikipedia community with regard the above editing incidents. My problem is when I love an entity loosing temper when its ideals are affected. Anyhow, I should not have used those words. There is a sinhala saying, " ගිය නුවණ ඇතුන් ලවා වත් අද්දවන්නට බැහැ" However, I would give you a word of advice. Your intentions must be

  • to correct sinhala terms the correct way (as you perceive) and
  • to contribute to Sinhala Wiki as much as possible.

Both the intentions are noble ones. Regarding the first, it would be better to "speak" to the Sinhala Wiki community before doing major changes. For example changing විද්‍යාව to වේදය and ඇ (eg. in ඇමරිකාව) to අ' (such as අ'මෙරිකාව) should not be too harsh. Give more time and listen. Especially if you seek to be an Administrator, please cultivate those habits. Regarding the second, please do not just rename English wiki articles without translating the content to Sinhala. This is evident in your many Sinhala Wiki articles,ලීලාවතී රැජින, කුවේර රජ, Iවන විමලධර්මසුරිය රජ, සෙනරත් රජ, අනුලා රැජින, පොළොන්නරු යුගය, අළෙවිකරණය, දේවානම්පිය තිස්ස රජ, to name a few. This will increase the Artcle tally of Sinhala Wiki and tally of your contributions and edit counts, yet will not contribute to the cause of maintaining a Sinhala wiki by all of us. As user:Lee rightly pointed out any article does not belong to an individual or to the author for that account. I did not mean that ICTA project or any other project articles should not be touched. But, I would be happy if the revision history is left when any editing is done. Thanks. හෙළසෙබළ 16:18, 7 අප්‍රේල් 2009 (යූටීසී)


To හෙළසෙබළ 2[සංස්කරණය]

Buddy both you & I have made blunders. "Late" is always better than "Newer".
So I'm happy the way problems are solved (or is going to solve).
You have corectly identified my intentions.

1.to correct sinhala terms the correct way as I perceive. - I think wikipedia is athe last chance for us to correct following errors. If we do not act promptly this golden chance will be gone forewer.

1-a. I beleave most of the major problems of current Sri Lanka are due to misunderstandings due to incorrect use of Language & abuse of words. I can give you many many examples. Just to show you 1 is use of "සහකාර වෛද්‍ය" insted of "වෛද්‍ය සහකාර". This error could even ( actually had) killa person.

1-b. I need to correct the wrong sinhala transtlation of English words. Amung 100s of examples will give u 1. Some Idiot (or may be an itelligent man who wants to destroy buddhist concepts in SL) have translated the English word "God" to "දෙවියෝ" in Singhala. But its not the same. The wrong usage & use of thr wrong term in education system in SL has gradually converted buddhists in to God worshipers.

2. contributing to Sinhala Wiki as much as possible.

2.a. I have used much of my leasure & even used time which I can use to earn money; for singhla wiki. Untill your blames me today I had newer regrated it. (ok ok, I hav forget it now)
2-b I have not just cut past topics like [ලීලාවතී රැජින]], කුවේර රජ, Iවන විමලධර්මසුරිය රජ, සෙනරත් රජ, අනුලා රැජින. If you see carefully you may be able to see I have translatet atleast the infoboxes & Catagories. Its good if I could to more.

2-c. I accept that the main reason for starting those pages is to increase the Artcle tally of Sinhala Wiki. But that is not to ontributions and edit counts. From today I will think of contribute to wiki without logging in as I do not want to show my contribution count to anyone. The reason for me to start more & more articles are to counteract a main argument produse by people for not to search www in sinhal. The say its usless searching in sinhala as nothing is found. Atleast people will get 1 good result if atleast the title is given in Singhala. "රාවණා රජ" is a goog example for a such.

3. මා ගැන වර්ණනාව
Though you have missed I have done some (may be few in number but very important) pages. I cant remember all but to give you some exaple pls see සිංහලේ රාජාවලිය, හේන, සියැටල් & මූලික ජීවන නිපුණතා.


Dear හෙළසෙබළ, It might be not easy to understand me. My scope is wide. I'm interested on many fields. ( such as history, Sinhla race & Language, Astronomy, Buddhism, nature, sex,helth, ............). So I still beleave the changes I have done are correct. Finally I need to beg ur pardon again for not using the option MOVE as i do not know about it.

singhalawap

ලී ඇතුළු පරිපාලකයන් වෙත[සංස්කරණය]

මාගේ සාකච්ඡා පිටුවෙහි සිංහලවප් තැබූ පරිකථනයෙහි "සාකච්ඡා" යන හෙළ වදන "සාකච්චා" ලෙසද, "සංස්කරණය" යන පදය "සංකරනය" ලෙසද වැරැදියට යෙදූ ඔහු, සිංහල විකිපීඩියාවේ සිංහල නිවැරැදි කරමින් ප්‍රශංසනීය සේවයක් කරන බවක් අපගේ පරිපාලක වරුනට පෙනෙන්නේ කිසියම් ඉන්ද්‍රජාලයක් නිසාද යැයි සැකයකි.--ගෝඨයිම්බර 13:13, 26 අප්‍රේල් 2009 (යූටීසී)

රාවණා රජ[සංස්කරණය]

මෙම ලිපියෙහි ඇති පරිදී වසර 6000 කට පෙර ලංකාව පාලනය කල රාවණා රජගේ උපන් දිනය ක්‍රි.පූ.5114 ජනවාරි 10 ලෙස දක්වා ඇතත් මිය ගිය දිනය කතුවරයා විසින් දක්වා නොමැති වීම අභාග්‍යයකි. මෙවැනි කෙප්ප ඇද බෑමට ඉඩ දී පරිපාලකයන් පසෙකට වී සිටීමෙන් සිංහල විකිපීඩියාවට යන කල කුමක්ද? --ගෝඨයිම්බර 11:15, 28 අප්‍රේල් 2009 (යූටීසී)

මාධ්‍යවිකි :Common.js[සංස්කරණය]

Dear Lee,
Can you please solve this issue?
Best
asiri 05:03, 28 මැයි 2009 (යූටීසී)

Done! Imported the common.js from English wiki. Please let me know if anything else needed on this subject.--Lee 06:20, 28 මැයි 2009 (යූටීසී)
I noticed the problem when collapsible button in NavBox was not functioning in Sinhala Wikipedia. By correcting the මාධ්‍යවිකි :Common.js you have tried to solve the problem speedily. Yet, the problem persists. I notice that මාධ්‍යවිකි :Common.css too is outdated. There may be some shortcut way for administrators to update all these in one shot I presume. Please consider updating මාධ්‍යවිකි :Common.css too. Thanks දසනැබළයෝ 08:14, 28 මැයි 2009 (යූටීසී)
I guess that kind of update is possible when setting up things for the first time. As for now we have to settle for update as we see method. I imported the Common.css also. Please check again and let me know if there is anything missing. I’ll import them as well. --Lee 08:34, 28 මැයි 2009 (යූටීසී)
The NavBox colors and borders are now displaying just fine. Yet, the collapsible button issue is still there. I will do further research and come back. Please allow me to thank you for the prompt attention; you are an administrator indeed! --දසනැබළයෝ 10:44, 28 මැයි 2009 (යූටීසී)
You are welcome!, මචං අපි නොකර කවුරු කරන්නද මේවා! :-) --Lee 12:02, 28 මැයි 2009 (යූටීසී)
Thank you very much Lee. --asiri 04:10, 1 ජූනි 2009 (යූටීසී)

Now enough[සංස්කරණය]

I hope now the main page should be changed. Is'nt it? Pasanbhathiya2 18:15, 22 නොවැම්බර් 2009 (යූටීසී)

Do you have suggestions on the changes? --Lee 04:26, 23 නොවැම්බර් 2009 (යූටීසී)

සමුගැන්ම[සංස්කරණය]

Dear Lee,
I decided to quit editing/contributing for සිංහල wikipedia. My decision is due to several reasons, main & immediate is the authoritative behavior of user called "Masako Kawasaki". I fed up of fights on sinhala wikipedia. But what he need to do is continued probably the sentence 'කරුණාකර විකිපීඩියා විශ්වකෝෂ උපදෙස් අනුව ප්‍රවර්ග, ආශ්‍රිත, බාහිර ආශ්‍රිත, වෙනත් යොමු හා මූලාශ්‍ර ඉදිරිපත් කර නැවත සංස්කරණය කරන්න.' could be the only sentence left in most of the articles.
It seems people without an idea on pillars of wikipedia especially 4th (Pillar 4 of wikipedia. (OrangePillar) Wikipedia has a code of conduct: Respect your fellow Wikipedians, even when you disagree. Be civil. Avoid conflicts of interest, personal attacks, and generalizations. Find consensus, avoid edit wars, follow the three-revert rule. Act in good faith, never disrupt Wikipedia to illustrate a point, and assume good faith on the part of others. Be open and welcoming.) are thinking only what they think is correct.
Dear Lee, thank you for all the help & appreciation you done for me on wikipedia.

I wish all the best for you & the සිංහල wikipedia!!!
Singhalawap 18:09, 13 ඔක්තෝබර් 2009 (යූටීසී)

Please translate article[සංස්කරණය]

Hello,

Would it be possible to translate the article Mahabodhi Temple into Sinhala? This would be a useful article on the Wikipedia.

Thanks a lot,

--92.19.217.67 18:34, 11 ජනවාරි 2009 (UTC)

Request[සංස්කරණය]

Dear Lee,

I made a request on here, please vote me if I am good :)--asiri 09:22, 22 ජූලි 2009 (යූටීසී)

Usually I would think it is too early for you to be an admin. But since you have the backing from Dr. Ruwan also, I’ll be casting my vote for you. --Lee 14:41, 23 ජූලි 2009 (යූටීසී)
Thank you very much Lee.