පරිශීලක සාකච්ඡාව:Ireshaclement

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

"ගොනුව:R3.jpg" මකා දමන ලදි ‎ (F4: බලපත්‍ර තොරතුරු අඩුපාඩුව: F4: Lack of licensing information) --Lee (talk) 12:43, 9 ජූලි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

Palama high.jpg[සංස්කරණය]

"ගොනුව:Palama high.jpg" මකා දමන ලදි ‎ (F4: බලපත්‍ර තොරතුරු අඩුපාඩුව: F4: Lack of licensing information) --Lee (talk) 12:47, 9 ජූලි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]