පරිශීලක සාකච්ඡාව:Epìdosis

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Language Issues[සංස්කරණය]

Hi, I understand that you are trying to help. But if you do not understand the language, please be careful on what you are doing. Non-Sinhala speakers trying to control this community is one of the serious issues we are having. I hope you are not one of the rude ones. --Lee (talk) 14:06, 25 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)

@Lee: Hi! I'm from Italy and I don't effectively understand Sinhala. However, I was trying to fix interlinks of articles and categories through Wikidata and I noticed firstly some category duplicates, than also a lot of no-content articles through Special:ShortPages (there are many others). I don't want to control anything, just to clean interwikis and to fix some issues related to categories. If I did something wrong, please explain me and I will try to act better. Bye, --Epìdosis (talk) 14:10, 25 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)
Thank you and I appreciate the help. Few of the categories marked for deletion seems to be wrong. I'll try to correct them as time permits. --Lee (talk) 14:15, 25 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)
Whilst appreciating your concern about Sinhala Wikipedia I agree with Lee's comments about the "Language". --- Shwetha (talk) 17:52, 25 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)
@Shwetha: OK, I understand. But practically I did something wrong with categories or speedy deletion proposals? --Epìdosis (talk) 17:54, 25 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)
@Lee and Shwetha: I've almost finished reordering categories of countries and continents; please check if I've made errors and let me know; I'm obviously ready to help cleaning any error I made. Bye, --Epìdosis (talk) 22:44, 25 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී) On Wikidata today I've fixed about 150 sitelinks: I hope you will appreciate my job! --Epìdosis (talk) 22:58, 25 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Epìdosis&oldid=435033" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි