පරමවිඥානාර්ථ බෞද්ධ සංගමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ගොනුව:Parama.jpg
පිටකොටුවේ පිහිටි පරමවිඥානාර්ථ බෞද්ධ මන්දිරය

1880 සෙන්පති හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට්තුමන් ආරම්භ කරන ලදී . 1961 වර්ෂය දක්වා ආනන්ද, නාලන්ද, ධර්මරාජ, රාහුල, මලියදේව ඇතුළු බෞද්ධ පාසල් 417ක් පාලනය කරනු ලැබුවේද පරමවිඥානාර්ථ බෞද්ධ සමාගමයි.

1961 රජයට පාසල් පවරා ගැනීමේදී ඇති කර ගන්නා ලද එකඟතාවට අනුව අධ්‍යාපන කටයුතුවලින් බැහැර වන්නා වූ සමාගමට අයිතිව තිබූ සියලුම පාසල්වල අයිතිය යළි හිමි වන්නේද පරමවිඥානාර්ථ බෞද්ධ සමාගමටයි.