පද්ධති අලස ක්‍රියාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සිස්ටම් ඉඩ්ල් ප්‍රොසෙස්
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල අංගයකි
System idle process.png
Windows Task Manager in Windows XP showing System Idle Process usage at 99%, indicating that no other process is running in the CPU.
තොරතුරු
වර්ගයKernel
අඩංගුයි සමගWindows NT-based operating systems