නගර සහ ග්‍රාම නිර්මාණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නගර සහ ග්‍රාම නිර්මාණය යනු රජයන් විසින් ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය, සහ පාරිසරික පාරිසරික ගුණාංග සමබර කිරීම සඳහා භූමි පරිභෝජනය සැලසුම් කිරීමයි.