දුරුතු (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දුරුතු යනු චන්ද්‍ර මාසයකි.

දුරුතු යන්නෙන් මේවා අදහස් විය හැක: