ද්වාරය:තොරතුරු තාක්‍ෂණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තොරතුරු තාක්‍ෂණ Portalය

Desktop computer clipart - Yellow theme.svg

තොරතුරු තාක්‍ෂණය (Information Technology හෙවත් IT) හෝ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය (Information and Communication Technology හෙවත් ICT) is a broad subject concerned with තාක්ෂණය and other aspects of managing and processing තොරතුරු, especially in large සංවිධාන. In particular, IT deals with the use of ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිගණක and පරිගණක මෘදුකාංග to convert, store, protect, process, transmit, and retrieve තොරතුරු .

තෝරාගත් ලිපිය

Java is an object-oriented programming language developed by James Gosling and colleagues at Sun Microsystems in the early 1990s. Unlike conventional languages which are generally designed to be compiled to native code, Java is compiled to a bytecode which is then run (generally using JIT compilation) by a Java virtual machine. The language itself borrows much syntax from C and C++ but has a much simpler object model and does away with low-level tools like programmer-manipulated pointers. Java is only distantly related to JavaScript, though they have similar names and share a C-like syntax. As with other parts of the Java platform, the Java language has evolved over the years while largely maintaining backwards compatibility. (read more)tata

ඹබ දැන සිටියාද...

විකි ව්‍යාපෘති

සම්බන්ධ portals

ප්‍රවර්ග

Subcategories of තොරතුරු තාක්‍ෂණය:
පරිගණක විද්‍යාව - Data management - Information architects - Internet - Technical communication

Subcategories of පරිගණක විද්‍යාව:
Algorithms - Anti-patterns - Artificial intelligence - Compilers - Computation - Computer scientists - Computer vision - Cryptography - Data compression - Data structures - Information theory - Inter-process communication - Lambda calculus - Logic in computer science - Machine translation - Programming - Theoretical computer science - Type theory

Subcategories of Computing:
Computer architecture - Computer benchmarks - Bioinformatics - Computer books - Computer companies - Computer conferences - Computing mascots - Data privacy - Computer-aided design - Distributed computing - Embedded systems - Fictional computers - Computer graphics - Computer hardware - Human-computer interaction - Computer humor - Computer languages - Computer law - Legacy systems - Computational linguistics - Computer magazines - Multimedia - Computer networks - Parallel computing - Computing platforms - Retrocomputing - Computer science - Computer security - Software - Software engineering - Computer specialists - Computer stubs - Technical communication - Coding theory - Turing Award - Underground computer conventions - Underground computer groups

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·

Purge server cache