ද්වාරය:තර්ක ශාස්ත්‍රය

විකිපීඩියා වෙතින්
Logic Portal
a portal for Wikipedia's Logic resources.
Article · Category · List · Outline · WikiProject

තර්ක ශාස්ත්‍රය

Logic (from Classical Greek λόγος logos; meaning 'speech/word') is the study of the principles and criteria of valid inference and demonstration. The term "logos" was also believed by the Greeks to be the universal power by which all reality was sustained and made coherent and consistent.

As a formal science, logic investigates and classifies the structure of statements and arguments, both through the study of formal systems of inference and through the study of arguments in natural language. The field of logic ranges from core topics such as the study of fallacies and paradoxes, to specialized analysis of reasoning using probability and to arguments involving causality. Logic is also commonly used today in argumentation theory. [1]

Traditionally, logic is studied as a branch of philosophy, one part of the classical trivium, which consisted of grammar, logic, and rhetoric. Since the mid-nineteenth century formal logic has been studied in the context of the foundations of mathematics. In 1903 Bertrand Russell and Alfred North Whitehead attempted to establish logic as the cornerstone of mathematics formally with the publication of Principia Mathematica. However, the system of Principia is no longer much used, having been largely supplanted by set theory. The development of formal logic and its implementation in computing machinery is the foundation of computer science.

  1. J. Robert Cox and Charles Arthur Willard, eds. Advances in Argumentation Theory and Research, Southern Illinois University Press, 1983 ISBN 0809310503, ISBN-13 978-0809310500

Did you know?

Related portals

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

විකිවොයේජ් 
සංචාරක උපදේශනය

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

විකිස්පීශීස් 
ජීවී විශේෂ

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·

Purge server cache

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:තර්ක_ශාස්ත්‍රය&oldid=514835" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි