තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව
ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුව
අයත්වන අමාත්‍යංශයසන්නිවේදන සහ තොරතුරුතාක්‍ෂණ
දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ තනතුරතැපැල්පති
[http://www.slpost.gov.lk වෙබ් අඩවිය]


ශ්‍රී ලංකා තැපැල් යන නාමය යටතේ ශ්‍රී ලාංකික රජයේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වේ.