තාවාන් වර්ග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බෝග වගාවේදී තවාන් වර්ග රාශියක් භාවිතා කෙරේ.එහිදි ගොඩ බෝග වගාවේදී  විශේෂ වු තවාන් වර්ග ද වී ගොවිතැනේ දී  එයටම විශේෂවූ තවාන් වර්ග ද භාවිතා කෙරේ.ගොඩ බෝග වගාවේ දී භාවිතා වන තවාන් වර්ග නම්

1. උස් වු තවාන්

2.ගිල් වු තවාන්

3.නොරිදෝ‌කෝ තවාන්

4 බදුන් තවාන්

වී වගාවේ දී විශේෂිත තවාන් වර්ග කිහිපයක් භාවිතා කෙරේ.මෙම තවාන් ගොඩ බෝග වගාවේ දී භාවිතා නො‌කෙරේ.

1.ඩැපෝග් තවාන

2.මඩ තවාත

3.තැටි තවාන

‌යන තවාන් වර්ගටයි

ලසන්ත ගුණසේකර

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තාවාන්_වර්ග&oldid=469352" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි