තඹුතෙත්ගම නැණසල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තඹුත්ත්ගම ප්‍රාද්ශීය සභා නැණසල 2013.08.05 දින තඹුත්ත්ගම ප්‍රාද්ශිය සභා කාර්යාලය තුල ස්ථාපිත තරන ලදි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තඹුතෙත්ගම_නැණසල&oldid=469326" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි