ජුවාම් පාවුළු පාප්වහන්සේ

විකිපීඩියා වෙතින්

ජුවාම් පාවුළු පාප්වහන්සේ යනු රෝමානු කතෝලික සභාවෙහි මෙම පාප්වහන්සේලා දෙදෙනාගේ ගේ නාමය වෙයි: