ජාතික කොඩියේ වර්ණ අනුව රටවල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය, ඔවුන්ගේ ජාතික කොඩි වල වර්ණය අනුව රටවල්, භූමි ප්‍රදේශ සහ ස්වෛරී නොවන රාජ්‍ය්‍යන් ලැයිස්තුවකි.

කහ[සංස්කරණය]

 

කහ සහ සුදු[සංස්කරණය]

   

නිල්[සංස්කරණය]

නිල් සහ සුදු[සංස්කරණය]

   

නිල, සුදු සහ තැඹිලි[සංස්කරණය]

     

නිල්, සුදු සහ කළු[සංස්කරණය]

     

නිල් සහ කහ[සංස්කරණය]