ජාතික කොඩියේ වර්ණ අනුව රටවල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය, ඔවුන්ගේ ජාතික කොඩි වල වර්ණය අනුව රටවල්, භූමි ප්‍රදේශ සහ ස්වෛරී නොවන රාජ්‍ය්‍යන් ලැයිස්තුවකි.

කහ[සංස්කරණය]

 

කහ සහ සුදු[සංස්කරණය]

   

නිල්[සංස්කරණය]

නිල් සහ සුදු[සංස්කරණය]

   

නිල, සුදු සහ තැඹිලි[සංස්කරණය]

     

නිල්, සුදු සහ කළු[සංස්කරණය]

     

නිල් සහ කහ[සංස්කරණය]