චෙක් ජනරජයේ රජයේ නිවාඩු දිනයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

චෙක් ජනරජයේ රජයේ නිවාඩු දිනයන්

දිනය සිංහල නම චෙක් නම සටහන්
28 සැප්තැම්බර්ශුද්ධවූ වන්සෙස්ලාස් දිනය (චෙක් රාජ්‍යතත්ත්ව දිනය)ඩෙන් චෙස්කෙ රිපුබ්ලික්935දී , ශුද්ධවූ වන්සෙස්ලාස්, බොහීමියාවේ ආදිපාදවරයා, වර්තමානයේ චෙක් රාජ්‍යයේ අනුග්‍රාහක ශ්‍රද්ධවරයා, ඔහුගේ සහෝදරයා විසින් ඝාතනය කෙරිණි.