ඝෝෂාවෙන් සෞඛ්‍යය වෙත වන බලපෑම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඝෝෂාවෙන් සෞඛ්‍යය වෙත වන බලපෑම් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, සංගත උන්නත ශබ්ද මට්ටම් වෙත නිතොර පාත්‍රවීම නිසා සෞඛ්‍යය වෙත සිදුවන ප්‍රතිවිපාකයන් වෙති. උන්නත වැඩිබිම් හෝ පාරිසරික ඝෝෂාව නිසාවෙන් ශ්‍රවන අපහායනය, අධ්‍යාතතිය, කුකුන්දරීය හෘද රෝගය, ප්‍රකෝපනය, සහ නිද්‍රා බාධනය ඇති විය හැක.