ගොනුව:World Muslim Population (Pew Forum).svg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුල් ගොනුව(SVG ගොනුව, නාමමාත්‍රිකව 863 × 443 පික්සල්, ගොනු විශාලත්වය: 1.31 මෙ.බ.)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

විස්තරය
العربية: خريطة لتعداد جمهرة المسلمين في العالم بالنسبة المئوية في كل بلد،بناء على تقرير مركز بيو للدراسات للعام 2009 بخصوص سكان العالم المسلمين
   0–1%
   1–5%
   5–25%
   25–50%
   50–75%
   75–90%
   90–100%
English: The Muslim population of the world map by percentage of each country, according to the Pew Forum 2009 report on world Muslim populations.
   0–1%
   1–5%
   5–25%
   25–50%
   50–75%
   75–90%
   90–100%
Türkçe: Pew Araştırma Merkezinin raporuna göre hazırlanmış, 2009 Dünya müslüman nüfusu ve oranlarının ülkelere göre dağılımını gösteren harita.
   % 0–1
   % 1–5
   % 5–25
   % 25–50
   % 50–75
   % 75–90
   % 90–100
දිනය (UTC)
මූලාශ්‍රය
කර්තෘ
SVG genesis
Inkscape-yes.svg
This map was created with Inkscape.

බලපත්‍රීකරණය

w:en:Creative Commons

attribution share alike

මෙම ගොනුව ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් Attribution-Share Alike 3.0 Unported වරපත යටතේ අවසර ලබා ඇත.
ඔබ නිදහස්:
 • බෙදාහදා ගැනීමට – කාර්යය පිටපත් කිරීමට,බෙදා හැරීමට සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට
 • නැවත සංකලනය කිරීමට – කාර්යයට අනුවර්තනය වීමට
පහත කොන්දේසිවලට යටත්ව:
 • attribution – කතෘ හෝ බලපත්‍රදායකයා නිරූපනය කර ඇති ආකාරයට ඔබ විසින් කාර්යය ආරෝපණය කළ යුතුයි.(නමුත් ඔබ හෝ කාර්යයයේදී ඔබේ භාවිතය ඔවුන් විසින් අනුමත කරන බව හඟවන කිසිම ආකාරයකින් නොවේ.)
 • share alike – ඔබ වෙනස් කිරීම,පරිණාමනය කිරීම හෝ මෙම කාර්යය මත ගොඩනැගීම සිදු කරයි නම්,ඔබ ඵලිත කාර්යය බෙදා හරිනු ලබන්නේ මෙයට සමාන වූ බලපත්‍රයක් යටතේය.

ප්‍රකෘති පැටවුම් ලොගය

This image is a derivative work of the following images:

 • File:BlankMap-World6.svg licensed with PD-self
  • 2011-12-19T00:04:12Z Chipmunkdavis 863x443 (1612580 Bytes) Reverted to version as of 00:51, 27 August 2011
  • 2011-12-18T15:14:45Z Anshulkumardhiman 1920x1080 (320804 Bytes) fixed background
  • 2011-12-18T15:06:50Z Anshulkumardhiman 1920x1080 (323987 Bytes) fixed color texture
  • 2011-08-27T00:51:14Z Anomie 863x443 (1612580 Bytes) South Sudan has been assigned code SS, so use that code.
  • 2011-07-30T18:04:36Z Lokal Profil 863x443 (1612578 Bytes) Minor circle related changes and remove the legacy pentagram
  • 2011-07-08T23:26:24Z NuclearVacuum 863x443 (1613386 Bytes) South Sudan is free!! Hooray
  • 2011-07-04T20:41:30Z NuclearVacuum 863x443 (1615589 Bytes) Restored to previous version, as SS isn't independent yet. But the code is now ready and waiting
  • 2011-07-04T20:40:06Z NuclearVacuum 863x443 (1613386 Bytes) Separated South Sudan from (North) Sudan in preparation for SS independence on July 9, 2011.
  • 2011-06-27T15:15:14Z Canuckguy 863x443 (1615589 Bytes) restored PR, set id labels for West Bank and Gaza
  • 2011-04-01T14:09:57Z NuclearVacuum 863x443 (1614917 Bytes) Mayotte is now a department of France
  • 2011-02-17T14:31:36Z NuclearVacuum 863x443 (1614903 Bytes) minor fixes
  • 2011-02-13T01:43:20Z Canuckguy 863x443 (1632654 Bytes) minor fix
  • 2011-01-22T20:16:24Z NuclearVacuum 863x443 (1614900 Bytes) added lakes
  • 2011-01-22T20:12:02Z NuclearVacuum 863x443 (1632622 Bytes) ...
  • 2011-01-22T20:08:04Z NuclearVacuum 863x443 (1632651 Bytes) Reverted to version as of 18:31, 17 January 2011
  • 2011-01-22T20:07:39Z NuclearVacuum 1173x937 (334238 Bytes) just testing something
  • 2011-01-17T18:31:33Z NuclearVacuum 863x443 (1632651 Bytes) minor fix of Sudan
  • 2011-01-17T18:26:18Z NuclearVacuum 863x443 (1632651 Bytes) minor fix
  • 2011-01-17T18:17:24Z NuclearVacuum 863x443 (1632633 Bytes) clean code
  • 2011-01-17T18:12:07Z NuclearVacuum 863x443 (1632625 Bytes) added new class of circles, added Southern Sudan as a region within Sudan.
  • 2011-01-15T00:06:15Z NuclearVacuum 863x443 (1631574 Bytes) minor fix
  • 2011-01-14T23:51:44Z NuclearVacuum 863x443 (1631571 Bytes) added missing regions of the European Union
  • 2011-01-13T14:26:50Z NuclearVacuum 863x443 (1631559 Bytes) minor fix
  • 2011-01-13T14:17:57Z NuclearVacuum 863x443 (1631550 Bytes) added the BES Islands to the Netherladns
  • 2011-01-07T21:02:08Z NuclearVacuum 863x443 (1631333 Bytes) minor fix
  • 2011-01-07T20:55:32Z NuclearVacuum 863x443 (1631333 Bytes) corrected code for the circles
  • 2011-01-06T16:44:29Z NuclearVacuum 863x443 (1208206 Bytes) removed all but 5px of whitespace, see talk page
  • 2011-01-03T14:03:40Z NuclearVacuum 854x433 (1208195 Bytes) Curaçao and Sint Maarten have been given codes
  • 2011-01-02T03:21:03Z Tomchen1989 854x433 (1205379 Bytes) compromised for the bug
  • 2010-12-28T01:58:24Z Kintetsubuffalo 853x433 (1205378 Bytes) what are you talking about? nothing is cut off or squished
  • 2010-12-28T00:28:42Z NuclearVacuum 940x477 (1631321 Bytes) Reverted to version as of 16:43, 27 October 2010
  • 2010-12-19T20:10:58Z Tomchen1989 853x433 (1205378 Bytes) stroke-width of coast
  • 2010-12-19T08:51:57Z Tomchen1989 853x433 (1205378 Bytes) minor change
  • 2010-12-16T16:14:47Z Tomchen1989 853x433 (1205378 Bytes) radius of the circles changed
  • 2010-12-14T22:57:20Z Tomchen1989 853x433 (1208461 Bytes) small fixed
  • 2010-12-14T22:36:00Z Tomchen1989 853x433 (1208830 Bytes) had outside whitespace removed; cleaned the code; used tab indent
  • 2010-10-27T16:43:23Z NuclearVacuum 940x477 (1631321 Bytes) fixed as part of discussion
  • 2010-10-24T03:54:05Z NuclearVacuum 940x477 (1630960 Bytes) I fixed the code so it is valid
  • 2010-10-10T22:06:16Z Canuckguy 940x477 (1630991 Bytes) Reverted to version as of 02:01, 18 September 2010 (Neth. Antilles removed, Sint Maarten and Curacao added, Bonaire part of "nl")
  • 2010-09-18T02:01:50Z Canuckguy 940x477 (1630802 Bytes) Reverted to version as of 01:03, 9 July 2010. New version to be used October 10, 2010
  • 2010-09-18T02:01:03Z Canuckguy 940x477 (1630991 Bytes) version with Sint Maarten and Curacao added, Bonaire as part of Netherlands, and Netherlands Antilles removed. To be used starting October 10, 2010
  • 2010-07-09T01:03:28Z NuclearVacuum 940x477 (1630802 Bytes) after thinking about it, I think "aa" is better for the ocean than "zz"
  • 2010-07-07T21:49:57Z NuclearVacuum 940x477 (1630805 Bytes) Reverted to version as of 20:25, 7 July 2010
  • 2010-07-07T21:49:26Z NuclearVacuum 940x477 (1629207 Bytes) Reverted to version as of 16:45, 25 June 2010
  • 2010-07-07T21:48:28Z NuclearVacuum 940x477 (1630623 Bytes) Reverted to version as of 16:51, 29 June 2010 checking
  • 2010-07-07T21:47:19Z NuclearVacuum 940x477 (1630506 Bytes) Reverted to version as of 14:49, 1 July 2010 checking something
  • 2010-07-07T20:25:43Z NuclearVacuum 940x477 (1630805 Bytes) added marker for Swaziland
  • 2010-07-07T19:43:09Z NuclearVacuum 940x477 (1630656 Bytes) added the European Union
  • 2010-07-01T14:49:16Z NuclearVacuum 940x477 (1630506 Bytes) minor mistake
  • 2010-07-01T14:47:13Z NuclearVacuum 940x477 (1630506 Bytes) Created code for the French Southern and Antarctic Lands.
 • File:World_Muslim_Population_Pew_Forum.png licensed with Cc-by-sa-3.0, GFDL
  • 2011-12-29T05:05:05Z Phoenix B 1of3 1376x660 (58003 Bytes) Skew Back to proper size
  • 2011-12-29T05:02:28Z Phoenix B 1of3 1425x660 (59769 Bytes) Adding South Sudan
  • 2011-05-30T19:45:19Z Spesh531 1376x660 (57617 Bytes) fixing kashmir and mongolia
  • 2009-11-24T08:46:00Z Happenstance 1376x660 (39868 Bytes) more contrast (better differentiation) between colours
  • 2009-10-17T13:39:09Z HaireDunya 1376x660 (57692 Bytes) {{Information |Description={{en|1=The Muslim population of the world map by percentage of each country, according to the Pew Forum 2009 report on world Muslim populations.}} |Source={{own}} from a blank map, the reference of

Uploaded with derivativeFX

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්17:31, 29 දෙසැම්බර් 2011 17:31, 29 දෙසැම්බර් 2011වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය863 × 443 (1.31 මෙ.බ.)NikNaks== {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{en|1=The Muslim population of the world map by percentage of each country, according to the Pew Forum 2009 report on world Muslim populations.}} |Source=*File:BlankMap-World6.svg *[[:File:World_Mus

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:World_Muslim_Population_(Pew_Forum).svg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි