ගොනුව:Flag of WHO.svg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුල් ගොනුව(SVG ගොනුව, නාමමාත්‍රිකව 900 × 600 පික්සල්, ගොනු විශාලත්වය: 20 කි.බ.)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

විස්තරය
English: The flag of the World Health Organization.
Français : Le drapeau de l'Organisation mondiale de la santé.
දිනය
මූලාශ්‍රය
කර්තෘ WHO
අවසරය
(මෙම ගොනුව නැවත භාවිතා කරමින්)

බලපත්‍රීකරණය

Public domain
This work is excerpted from an official document of the United Nations. Prior to 17 September 1987 it was the policy of this organisation to not seek copyright, keeping most of its documents in the public domain, in order to disseminate "as widely as possible the ideas (contained) in the United Nations Publications" (detail).

UN works not in the annex to Administrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (available in English) published in the US before 1978 are in the public domain because they were published without a copyright notice. UN works not in the annex to ST/AI/189/Add.9/Rev.1 published in the US between 1978 and 17 September 1987 are in the public domain because they were published without a copyright notice and their copyright was not subsequently registered with the U.S. Copyright Office within 5 years (from 1978 through 1993 the UN did not register any document published in the US before 17 September 1987).

This work is in the public domain in the United States because it meets two requirements:

  1. it was published in the United States before 17 September 1987 by the United Nations, and
  2. it is not sourced to a document listed in the appendix of ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (these documents were copyrighted under an exception to the general practice).
This work is copyrighted in jurisdictions that do not apply the rule of the shorter term for US works or that specifically extend local copyright protection to works of the U.N.

Dialog-warning.svg
Note: you must include evidence that this work appears in an official document of the United Nations published in the United States prior to 17 September 1987.

English | Français | Magyar | 粵語 | Русский | Tiếng Việt | +/−

United Nations
Trademarked
This work includes material that may be protected as a trademark in some jurisdictions. If you want to use it, you have to ensure that you have the legal right to do so and that you do not infringe any trademark rights. See our general disclaimer.
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information.

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්04:16, 11 මාර්තු 2016 04:16, 11 මාර්තු 2016වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය900 × 600 (20 කි.බ.)Zscout370WHO Flag Code (1961, Revised 1982)
23:09, 10 මාර්තු 2016 23:09, 10 මාර්තු 2016වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය900 × 600 (82 කි.බ.)Fry1989Minor fixx
20:45, 10 මාර්තු 2016 20:45, 10 මාර්තු 2016වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය900 × 600 (80 කි.බ.)Fry1989Update
00:23, 27 අගෝස්තු 2006 00:23, 27 අගෝස්තු 2006වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය900 × 600 (78 කි.බ.)Maddensymbol updated; blue shade
08:45, 28 නොවැම්බර් 2005 08:45, 28 නොවැම්බර් 2005වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය1,063 × 744 (83 කි.බ.)NightstallionFlag of WHO from the [http://openclipart.org/ Open Clip Art] website. {{PD-OpenClipart}} Category:SVG flags

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

පාරදත්ත

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Flag_of_WHO.svg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි