ග්‍රීසියේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (ඉන්ටීරියර්)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ග්‍රීසියේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (ඉන්ටීරියර්)

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού
ආරම්භය1968 (1968)
විසුරුවාහැරුම1987 (1987)
බිඳීමග්‍රීසියේ කොමියුනිස්ට් පත්ෂය (කේකේඊ)
පසුප්‍රාප්තියග්‍රීක වාමාංශය
KKE Interior–Renewing Left
මතවාදයයුරෝකොමියුනිස්ට් වාදය
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදය
මසානුෂික මුහුණුවරක් සහිත සමාජවාදය
ග්‍රීසියේ දේශපාලනය
දේශපාලන පක්ෂ
මැතිවරණ