ඛණිජ බද්ද, ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1992 අංක 02 දරණ දකුණු පළාත් මුදල් ප්‍රඥ්ඥප්තිය යටතේ පනවන ලද බද්දකි.