කැමරූන් හි දෙපාර්තමේන්තු

විකිපීඩියා වෙතින්
කැමරූන් දෙපාර්තමේන්තු
කැමරූන් කලාප 10 කට බෙදා ඇත.

කැමරූන් කලාප අංශ හෝ දෙපාර්තමේන්තු 58 කට බෙදා ඇත. කොට්ඨාශ තව දුරටත් උප-කොට්ඨාශ ( ආරෝන්ඩිස්මන්ට් ) සහ දිස්ත්‍රික වලට බෙදා ඇත. එම කොට්ඨාශ, පළාත අනුව පහත දක්වා ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් කැමරූන් අර්ධ ස්වයං පාලන කලාප 10 කට බෙදා ඇත, ඒ සෑම එකක්ම තේරී පත් වූ ප්‍රාදේශීය සභාවක පරිපාලනය යටතේ ය. 2008 නොවැම්බර් 12 වැනි දින ජනාධිපති නියෝගයක් නිල වශයෙන් පළාත්වලින් ප්‍රදේශවලට වෙනස් කිරීම ආරම්භ කළේය. [1] සෑම කලාපයකම නායකත්වය දරන්නේ ජනාධිපති විසින් පත් කරන ලද ආණ්ඩුකාරවරයෙකු විසිනි. මෙම නායකයින්ට ජනාධිපතිවරයාගේ කැමැත්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම, කලාපවල සාමාන්‍ය මනෝභාවය සහ තත්වයන් වාර්තා කිරීම, සිවිල් සේවය පරිපාලනය, සාමය පවත්වා ගැනීම සහ කුඩා පරිපාලන ඒකකවල ප්‍රධානීන් අධීක්ෂණය කිරීම යන චෝදනා ඇත. ආණ්ඩුකාරවරුන්ට පුළුල් බලතල ඇත: ඔවුන්ට තම ප්‍රදේශයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා නියෝග කළ හැකි අතර හමුදාව සහ පොලිසිය කැඳවිය හැකිය. [2] සියලුම පළාත් පාලන නිලධාරීන් මධ්‍යම රජයේ භෞමික පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ සේවකයින් වන අතර, පළාත් පාලන ආයතන ඔවුන්ගේ අයවැයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගනී. [3]

කලාප 58 (දෙපාර්තමේන්තු) වලට බෙදා ඇත. මේවායේ ප්‍රධානත්වය දරන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් ( préfets විසිනි ), ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ රාජකාරි කුඩා පරිමාණයෙන් ඉටු කරන අය. කොට්ඨාශ තවදුරටත් උප-කොට්ඨාශ වලට බෙදා ඇත ( arrondissements ), සහකාර ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ( sous-prefets ) දිස්ත්‍රික් ප්‍රධානීන් විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන දිස්ත්‍රික්ක ( chefs de district ), කුඩාම පරිපාලන ඒකක වේ. මේවා විශාල උප කොට්ඨාශවල සහ ළඟා වීමට අපහසු කලාපවල දක්නට ලැබේ.

උතුරු දිග ප්‍රදේශ තුන වන්නේ Far North ( Extrême Nord ), උතුර ( Nord ), සහ Adamawa ( Adamaoua ) ඒවාට සෘජුවම දකුණින් මධ්‍යම ( Centre ) සහ නැගෙනහිර ( Est ) දකුණු පළාත ( Sud ) ගිනියා බොක්ක සහ දකුණු මායිමේ පිහිටා ඇත. කැමරූන් හි බටහිර කලාපය කුඩා කලාප හතරකට බෙදී ඇත: ලිටෝරල් ( Littoral ) සහ නිරිතදිග ( Sud-Ouest ) කලාප වෙරළ තීරයේ සහ වයඹ දෙසින් ( Nord-Ouest ) සහ බටහිර ( Ouest ) කලාප බටහිර තණබිම් වල ඇත. වයඹ සහ නිරිත දිග බ්‍රිතාන්‍ය කැමරූන් වල කොටසක් විය; අනෙක් ප්‍රදේශ තිබුණේ ප්‍රංශ කැමරූන්හි ය.

සෙයිට්ලින් 2018 හි පරිපාලන ඉතිහාසයේ සාරාංශය බලන්න [4]

උතුරු කැමරූන් සාර්ව කලාපය[සංස්කරණය]

ආඩමාවා (Adamaoua)[සංස්කරණය]

ආඩමාව පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන් හි ආඩමාවා පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු පහ අඩංගු වේ:

 1. ඩිජෙරම්
 2. ෆාරෝ-ඇන්ඩ්-ඩියෝ
 3. මයෝ-බන්යෝ
 4. ම්බෙරේ
 5. විනා

ඈත උතුර ( Extrême-Nord )[සංස්කරණය]

ඈත උතුරු පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන්හි ඈත උතුරු පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු හයක් අඩංගු වේ:

 1. ඩයමරේ
 2. ලොගොන්-එට්-කැරි
 3. මයෝ-දනයි
 4. මයෝ-කානි
 5. මයෝ-සාවා
 6. මයෝ-ත්සානාගා

උතුර (Nord)[සංස්කරණය]

උතුරු පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන් හි උතුරු පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු හතර අඩංගු වේ:

 1. බෙන්යු
 2. ෆාරෝ
 3. මායෝ-ලූටි
 4. මයෝ-රේ

දකුණු කැමරූන් සාර්ව කලාපය[සංස්කරණය]

මධ්‍යම[සංස්කරණය]

මධ්‍ය පළාතේ අංශ

කැමරූන් මධ්‍ය පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු දහය අඩංගු වේ:

 1. හොට්-සනාගා
 2. ලෙකී
 3. ම්බම්-එට්-ඉනඔබවු
 4. ම්බම්-එට්-කිම්
 5. මෙෆු-එට්-අෆම්බ
 6. මෙෆවු-එට්-අකොනෝ
 7. එම්ෆවුන්ඩි
 8. නියොං-එට්-කෙලේ
 9. නියොං-එට්-ම්ෆොඋමොඋ
 10. නියොන්ග්-එට්-සෝ

නැගෙනහිර (Est)[සංස්කරණය]

නැගෙනහිර පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන් හි නැගෙනහිර පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු හතර අඩංගු වේ:

 1. බූම්බා-එට්-න්ගෝකෝ
 2. හෝට්-නියොන්ග්
 3. කඩේ
 4. ලොම්-එට්-ඩ්ජෙරම්

දකුණ (Sud)[සංස්කරණය]

දකුණු පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන් දකුණු පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු හතර අඩංගු වේ:

 1. ඩිජා-එට්-ලෝබෝ
 2. ම්විලා
 3. සාගරය
 4. වල්ලී-ඩු-න්ටෙම්

බටහිර කැමරූන් සාර්ව කලාපය[සංස්කරණය]

ලිටෝරල්[සංස්කරණය]

ලිටෝරල් පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන් හි ලිටෝරල් පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු හතර අඩංගු වේ:

 1. මවුන්ගෝ
 2. න්කම්
 3. සනගා-මැරිටයිම්
 4. වූරි

වයඹ (Nord-Ouest)[සංස්කරණය]

වයඹ පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන් හි වයඹ පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු හත අඩංගු වේ:

 1. බෝයෝ
 2. බුයි
 3. ඩොන්ගා-මැන්ටුන්ග්
 4. මෙන්චුම්
 5. මෙසාම්
 6. මෝමෝ
 7. එන්ගෝ-කෙටුන්ජියා

නිරිතදිග (Sud-Ouest)[සංස්කරණය]

නිරිතදිග පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන් හි නිරිතදිග පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු හයක් අඩංගු වේ:

 1. ෆාකෝ
 2. කූපේ-මානෙන්ගුබා
 3. ලෙබියලෙම්
 4. මන්යු
 5. මීම්
 6. න්දීය

බටහිර (Ouest)[සංස්කරණය]

බස්නාහිර පළාතේ කොට්ඨාශ

කැමරූන් හි බටහිර පළාතේ පහත දෙපාර්තමේන්තු අටක් අඩංගු වේ:

 1. බම්බුටෝස්
 2. හවුට්-න්කම්
 3. හෝට්ස්-සානුව
 4. කොං-කී
 5. මෙනුවා
 6. මයිෆයි
 7. න්ඩේ
 8. නාම පදය

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

 1. Décret N° 2008/376 du 12 novembre 2008, President of the Republic website. Accessed 9 June 2009.
 2. Neba 250.
 3. United States Department of State
 4. Zeitlyn, David (2018-08-03). "A summary of Cameroonian Administrative history". Vestiges: Traces of Record. 4 (1): 1–13.