කහ වෙළදාම සහ එහි ප්‍රයෝජන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කහ සියවස් ගණනාවක සිට ප්‍රධාන කුළුබඩුවක්, සුවඳ ද්‍රව්‍යක්, සායම් ද්‍රව්‍යක් සහ ඖෂධිය ද්‍රව්‍යක් ලෙස ප්‍රචලිතව ඇත. එය බර අනුව ලෝකයේ මිල අධිකම කුළු බඩු අතුරින් එකකි.