කතරගම (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කතරගමඇළ අ'තද පැහැති අකුරු පෙළ'තද පැහැති අකුරු පෙළ'කුරු පෙළ