කඩු වර්ග

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය කඩු වර්ග ලැයිස්තුවකි. කඩු යන යෙදුම මෙහි දී ඉතා පටු ලෙස අර්ථ දැක්වෙයි. මෙය පොදුවේ list of bladed weapons නොවන අතර machete හෝ සමාන "sword-like" ආයුධ ඇතුළත් කර නොමැත.

පූර්ව ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

අප්‍රිකානු කඩු[සංස්කරණය]


ආසියානු කඩු[සංස්කරණය]

අරාබි කඩු[සංස්කරණය]

All of the Islamic world during the 16th to 18th century, including the Ottoman Empire, Persia and Mughal India, were influenced by the saif or "scimitar" type of single-edged curved sword. Via the Mameluke sword this also gave rise to the European cavalry sabre. Conversely, the term for the western sword in Arabic was firangi (i.e. "Frankish").

Terms for the "scimitar" curved sword:

චීන කඩු[සංස්කරණය]

ජපන් කඩු[සංස්කරණය]

කොරියානු කඩු[සංස්කරණය]

දකුණු ආසියානු හා ගිනිකොන ආසියානු කඩු[සංස්කරණය]

While the scimitar also spread to North India in the form of the Talwar, there are is also an autochthonous sword of the straight form in India, known as the Khanda.

Swords and knives found in Southeast Asia are influenced by Indian, Far Eastern (Chinese) as well as Near Eastern (Muslim) and European (Spanish) forms.

  • Balisword: an exceptionally large balisong knife. Similar to a balisong, two hilts cover the blade of a balisword
  • Bolo: a large cutting tool of Filipino used in their revolutions
  • Buntot Pagi: Stingray tails used as a weapon of Filipino origin
  • Dahong Palay: a Filipino machete-like sword with capability for thrusting
  • Dha: single-edged Burmese sword, perhaps influenced by the Chinese Dao (For Thai : Daab)
  • Kalis: double-edged "wavy" Filipino sword, similar to the Kris dagger
  • Kampilan: large single-edged Filipino sword
  • Klewang: single-edged Indonesian sword similar to the Filipino Kampilan
  • Krabi: Thai sabre used in Krabi krabong
  • Pinuti: Filipino sword influenced by the West and used also as a farm tool


බටහිර අසිපත්[සංස්කරණය]

ඉතාමත් පැරණි[සංස්කරණය]

මධ්‍යකාලීන යුග[සංස්කරණය]

පුනරුද හා වර්තමාන පූර්ව[සංස්කරණය]

16 වන සහ 17 වන ශතවර්ෂ

වර්තමාන[සංස්කරණය]

18 වන සහ 19 වන ශතවර්ෂ

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කඩු_වර්ග&oldid=596412" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි