උදවු:ආශ්‍රයකරණය පිළිබඳ හැඳින්වීම/1

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

je sui9s le bo