උත්තමාවියගේ සතුට පරිදී

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

උත්තමාවියගේ සතුට පරිදී (සමහරවිට රැජිණගේ සතුට හෝ, සුදුසු පරිදී, උත්තමයාගේ සතුට පරිදී හෝ රජුගේ සතුට ලෙසින් කෙටි කර දැක්වෙන) යනු, සමහරක් පත් කල නිලධාරින්ගේ අනියත නිල කාලය හෝ සමහරක් සිරකරුවන්ගේ අනියත දඬුවම් කාලය දැක්වීමට භාවිතා කෙරෙන නෛතික කලාත්මක පදයකි.