ආර්යචක්‍රවර්තී රාජවංශය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ආර්යචක්‍රවර්තී
ර‍ටSri Lanka
අභිධානCinkaiariyan, Cetukavalan, Kangkaiariyarkoon
මුල්ම රජKulingai Cakravarti
අවසන් රජCankili II in Jaffna Kingdom
ඇරඹුමක්‍රි.ව. 1215
අවලංගු වීම1619
ශාඛාNone