ආර්යචක්‍රවර්තී රාජවංශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ආර්යචක්‍රවර්තී
ර‍ටSri Lanka
අභිධානCinkaiariyan, Cetukavalan, Kangkaiariyarkoon
මුල්ම රජKulingai Cakravarti
අවසන් රජCankili II in Jaffna Kingdom
ඇරඹුමක්‍රි.ව. 1215
අවලංගු වීම1619
ශාඛාNone