සල් (බුද්ධ චරිතය සබැඳි)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
සල්/සාල/ශාල
Shorea robusta.jpg
සංරක්ෂණ තත්ත්වය
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Plantae
ශ්‍රේණිගත-නොකළ: Angiosperms
ශ්‍රේණිගත-නොකළ: Eudicots
ශ්‍රේණිගත-නොකළ: Rosids
ගෝත්‍රය: Malvales
කුලය: Dipterocarpaceae
ගණය: Shorea
Species: S. robusta
Binomial name
Shorea robusta
Roth

Shorea robusta, also known as sal or shala tree, is a species of tree belonging to the Dipterocarpaceae family.

Distribution and description[සංස්කරණය කරන්න]

new leaves with flower buds at Jayanti in Buxa Tiger Reserve in Jalpaiguri district of West Bengal, India.

This tree is native to southern ආසියාව, ranging south of the Himalaya, from Myanmar in the east to Nepal, India and Bangladesh. In Nepal it is found mostly in the terai region from east to west, especially, in the Churia range (The Shivalik Hill Churia Range) in the sub-tropical climate zone. There are many protected ares such as Chitwan National Park, Bardiya National Park Bardia National Park, Shukla Phat National Parks etc. where there are dense forest of huge sal trees. It is also found in the lower belt of hilly region and inner terai. In India it extends from Assam, Bengal, Orissa and Jharkhand west to the Shivalik Hills in Haryana, east of the Yamuna. The range also extends through the Eastern Ghats and to the eastern Vindhya and Satpura ranges of central India. It is often the dominant tree in the forests where it occurs.

Sal is moderate to slow growing, and can attain heights of 30 to 35 m and a trunk diameter of up to 2-2.5 m. The leaves are 10–25 cm long and 5–15 cm broad. In wetter areas, it is evergreen; in drier areas, it is dry-season deciduous, shedding most of the leaves in between February to April, leafing out again in April and May.

ආගමික වැදගත්කම[සංස්කරණය කරන්න]

Queen Māyā giving birth to the Buddha.

බුද්ධාගම[සංස්කරණය කරන්න]

In Buddhist tradition, it is said that Queen Māyā of Sakya gave birth to Gautama Buddha under a sal tree or an asoka tree in a garden in Lumbini, in south Nepal while grasping its branch. When this event took place Queen Māyā was en route to birth him in his grandfather's kingdom.

හින්දු ආගම[සංස්කරණය කරන්න]

In හින්දු tradition the sal tree is said to be favoured by Vishnu.[1] Its name "shala", "shaal" or "sal", comes from සංස්කෘත; other names in the Sanskrit language are Ashvakarna, Chiraparna and Sarja, among many others.[2] In Kathmandu Valley of Nepal, we can find typical Nepali Pagoda Temple Architectures with very rich wooden carvings. And most of all the temples such as Nyatapol Temple Nyatapola are made of Bricks and Wood of Sal Tree.


There is a standard decorative element of Hindu Indian sculpture which originated in a yakshi grasping the branch of a flowering tree while setting her foot against its roots.[3] This decorative sculptural element was integrated into Indian temple architecture as salabhanjika or "sal tree maiden", although it is not clear either whether it is a sal tree or an asoka tree.[4]


ප්‍රයෝජන[සංස්කරණය කරන්න]

Sal is one of the most important sources of hardwood timber in India, with hard, coarse-grained wood that is light in colour when freshly cut, and becoming dark brown with exposure. The wood is resinous and durable, and is sought after for construction, although not well suited to planing and polishing. The wood is specially suitable for constructing frames for doors and windows. The dry leaves of Sal are a major source for the productions of leaf plates and leaf bowls in Northern and Eastern India.The leaves are also used fresh to serve ready made paan (betelnut preparations) and small snacks such as boiled black grams, gol gappa...etc.The used leaves/plates are readily eaten by goats and cows that roam the streets freely.The tree has therefore protected Northern India from a flood of styrofoam and plastic plates that would have caused tremendous pollution.In South India fresh plantain and Banana leaves are used instead.

Sal resin of the sal tree, is known as ṛla in Sanskrit and is used as an astringent in Ayurvedic medicine.[5] It is also burned as incense in Hindu ceremonies, and sal seeds and fruit are a source of lamp oil and vegetable fat.

Gallery[සංස්කරණය කරන්න]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය කරන්න]

References[සංස්කරණය කරන්න]

  1. Sacred trees
  2. Ayurveda Shaal
  3. Buddhistische Bilderwelt: Hans Wolfgang Schumann, Ein ikonographisches Handbuch des Mahayana- und Tantrayana-Buddhismus. Eugen Diederichs Verlag. Cologne. ISBN 3-424-00897-4, ISBN 978-3-424-00897-5
  4. Eckard Schleberger, Die indische Götterwelt. Gestalt, Ausdruck und Sinnbild Eugen Diederich Verlag. Cologne. ISBN 3-424-00898-2, ISBN 978-3-424-00898-2
  5. Sala, Asvakarna

External links[සංස්කරණය කරන්න]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සල්_(බුද්ධ_චරිතය_සබැඳි)&oldid=269320" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි