අතථ්‍ය මතකය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
සක්‍රීය සප්‍රමයක් සහ සෘප්‍රආඋයක [NB 1]අක්‍රීය මතකයක් සංයෝග කරන අතථ්‍ය මතකය විසින් විශාල පරාසයක යාබද යොමු සදයි.

CPU එක සහ Hard Disk එක අතර ඇති මෙය,CPUඑක හා Hard Disk එක අතර තොරතුරු(Data) විධාන(Instructions) හුවමාරුව වේගවත්‍ කරයි. මෙම Cache memory එක ඉතාමත්ම වේගවත් වේ.සාමාන්‍යයෙන් Hard Disk එකේ තොරතූරු හුවමාරුව CPU එකේ සැකසුම් වේගයට වඩා බොහෝසෙයින් වැඩි නිසා Cache memory එකක් මගින් Hard Disk එකේ CPU තාවකාලිකව මතකයයේ තබා ගෙන සිටියි.මෙලෙස CPU එකට එන සහ CPU එකෙන් පිටවන තොරතුරු(Data)විධාන(Instructions)හුවමාරුව වේගවත් කිරිමට දායක වේ.


සටහන්[සංස්කරණය]

  1. මුල් පද්ධතීන් බෙර භාවිතා කලහ; වර්තමාන පද්ධතීන් තැටි හෝ ඝණ-අවස්ථා මතක භාවිතා කරති
Data and information

This unit is also about information, which in Subsection 2.1 was distinguished from data. Whereas data is a discrete item like a price or the name of a product such as milk,

information links two or more items of data to give knowledge: e.g. the price of milk is 50p.

To give a simple example, if I said to you that I was standing at approximately

1 degree 40 minutes and 20 seconds longitude west (written 1°40'20?W), 55 degrees, 4 minutes and 57 seconds
latitude north (55°4'57?N), you probably wouldn't know exactly where it was. You would need to know the meaning
of the words ‘latitude’ and ‘longitude’ to understand that I was referring to a location.

Assume that latitude and longitude and the signs symbolising roads, towns, and so on are data.

Longitude measures distance east and west of the Greenwich meridian in (angular) degrees, 

while latitude measures distance north and south of the Equator in degrees. When they are combined together in a map they become information, because they answer questions about location. You'd find, for example, that the latitude and longitude I mentioned above refer to a place called Ewe Hill in

Northumbria, England. On the map, the printed words ‘Ewe Hill’ are the sign of what the place is called.

Human beings turn data into information through a process of:

   creating signs to represent the data;
   agreeing on what the signs symbolise;
   linking these signs in a variety of ways to create information;
   communicating that information to other people.

The distinction between data and information isn't always very clear. Is a bus timetable data or is it information?

In my view, it's a lot of data from which I can extract (if I know how to read it) information about when I need to be at a particular bus stop to catch an appropriate bus.

However, to the person who created the timetable from lots of data about when certain buses arrive at various points along a route, the timetable is information about the system of bus travel in a particular

geographical area.

So whether something is data or information depends partly on the perspective of the user. Data becomes information in users’ minds when it informs them (answers a question, such as how to use a bus

to get from A to B at a particular time).
"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අතථ්‍ය_මතකය&oldid=278180" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි